Festspillkatalogen 2018 - Page 141

FE STSPILLE NE TAKKE R H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond har som formål å gi støtte til fremme av saker som er til det beste for Bergen bys allmenne vel og kultu- relle liv. Fondet støtter oppføringen av musikalen A Man of Good Hope (s. 106) og årets avslutningsforestil- ling Life is a Dream (s. 24). A Man of Good Hope skildrer noen av vår tids største utfordringer; krimina- litet, menneskehandel, migrasjon og fremmedfrykt. Prisdekorerte Isango Ensemble fremfører stykket med berusende virtuositet. H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond støtter også den internasjonale sam- produksjonen Life is a Dream, som er et stykke om drømmer, virkelighet og rommet mellom disse. Festspillene i Bergen takker H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond for bidragene som bringer nye per- spektiver og historier til Bergen, til glede for hele byen. FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2018 141 ASAF Herman Friele ANDERS SVEAAS’ ALMENNYTTIGE FOND Herman Friele er en kjent forret- ningsmann og politiker med hjerte for Bergen, som ønsker å bidra til videreutviklingen av Festspillene. Det blir en morsom, tragisk, vakker og helt særegen kveld når diva og kabaretartist Meow Meow inntar Griegsalen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester (s. 96). Vi takker Herman Friele for støtte til oppsetningen av Meow Meow’s Pandemonium på årets festspill- program. Formålet med Anders Sveaas’ Almennyttige Fond (ASAF) er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, blant annet til unge norske musikere gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter. ASAF eier en samling strykeinstrumenter som fortrinnsvis lånes ut til fremstående unge, norske talenter. Flere av musi- kerne kan ofte oppleves som del av festspillprogrammet. Under våre konsertserier i kompo- nisthjemmene både viderefører og fornyer Festspillene den europeiske salongkonsert-tradisjonen, når vi med støtte fra ASAF fortsetter å løfte frem unge musikere. Festspillene er takknemlige for støtten vi har fått av ASAF til å gjen- nomføre konserter med unge utøvere i komponisthjemmene. Stiftelsen Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse, hvis fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord videreføres Ordskifte (s. 122), et samtaleprogram som skal bidra til å speile og løfte frem viktige tendenser og problemstillinger i samtiden med grunnlag i Festspillenes vidt forgre- nede program. Festspillene i Bergen takker Stiftelsen Fritt Ord for støtten. WWW.FI B.N O 141