Festspillkatalogen 2018 - Page 140

14 0 FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 FESTS P I L L EN E TAKKER Festspillene takker Birgitte Friele Birgitte Friele er ny festspillkonsul i 2018. Hun ønsker å støtte Festspillene fordi festivalen er en svært viktig del av Bergens historie, men ikke mindre viktig for byens fremtid. Hun bidrar med dette til å bevare Festspillenes tradisjoner, samtidig som vi skal stå for nyskapning for å stadig nå ut til nye publikumsgrupper med et variert kunstnerisk innhold på høyt nivå. Festspillene i Bergen takker Birgitte Friele for støtten. Sparebankstiftelsen DNB er en uav- hengig stiftelse som har som et av sine hovedmål å øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur, spesielt blant barn og unge. Det gjør de gjennom å støtte prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse. Dextra Musica er et dat- terselskap av Sparebankstiftelsen DNB, som siden 2006 har kjøpt ver- difulle strykeinstrumenter som lånes ut til norske musikere. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica byr Festspillene på unge norske musikere i ver- densklasse og fremragende inter- nasjonale artister i Troldsalen og i komponisthjemmene til Grieg, Bull og Sæverud på Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl. Midler og samarbeid fra Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica er i tillegg med på å mulig- gjøre mentorprogrammet Crescendo. Festspillene i Bergen takker Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica for støtten. Kavlifondet har gjennom en årrekke støttet Festspillene. Særlig har fon- det ønsket å støtte tiltak for å gjøre Festspillene tilgjengelig for personer som av ulike årsaker ikke selv har mulighet til å oppsøke det ordinære festspillprogrammet. Kavlifondet støtter en rekke arran- gement på Festspillenes uteprogram som er tilgjengelig og gratis for alle. Støtten fra Kavlifondet bidrar blant annet til at Festspillene kan by på gratis åpningsseremoni til glede for hele byens befolkning. Gjennom et samarbeid med Røde Kors, Robin Hood-huset og andre organisasjoner får vanskeligstilte tilbud om gratis billetter. Støtten fra Kavlifondet gjør det også mulig å gjennomføre skred- dersydde arrangement på byens sykehjem, sykehus, skoler, dagsentre, fengsel og asylmottak, til glede for elever, pasienter, beboere, brukere, ansatte og pårørende i konsep- tet Festspillkollektivet. I 2018 og 2019 videreutvikles tilbudene, også utenom selve festivaldagene i mai og juni, med støtte fra Kavlifondet. Vi takker Kavlifondet for deres bidrag og engasjement for å gjøre festspill- opplevelser tilgjengelig for flere. 14 0 #FE STSPILLEN E18