Festspillkatalogen 2018 - Page 122

122 Ordskifte Vi inviterer til debatt og samtaler knyttet til festspill-programmet. Les mer på www.fib.no. o Festspillenes bidrag til symposiet er støttet av Kavlifondet. I samarbeid med Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger. Gal eller normal? Om kunst, kreativitet og hjernen  MUSIKKAVDE LINGE N BE RGE N O FF. BIBLIOTE K Gratis DATO/ TID Fredag 25. mai kl 16:00–17:00  Støttet av Fritt Ord Sponset av Bergens Tidende The Freedom Room: Symposium on Socially Engaged Arts FAKULTET FOR KUNST, MUSIKK OG DESIGN KNUT KNAUS AUDITORIUM DATO/ T I D Onsdag 23. mai kl 19:00–21.30 BERGEN I NTE R NAS J O NA LE KULT UR S E NTE R , B I KS Stemmer mytene om at kunsten blir bedre når kunstneren lever utenfor A4-samfunnet? At det kunstneriske geniet jobber best om natten og gjer- ne i ruspåvirket tilstand? På bibliote- ket kommer Jo Strømgren (aktuell med The Road Is Just a Surface, s. 26) for å snakke om kunstnermyter og galskap sammen med artist Char- lotte Dos Santos og Geir Olve Skeie, overlege ved nevrologisk avdeling og professor i musikk. Ordstyrer er litte- raturviter Elise Winterthun. Torsdag 24. mai kl 12:00–21:00 Fredag 25. mai kl 13:00–22:00 Kunstnere, musikere, samfunnsak- tivister, terapeuter og lærere bruker kunst i sitt arbeid med individer og grupper i en rekke offentlige og insti- tusjonelle sammenhenger. Gjennom konseptet «socially engaged arts» ønsker symposiet å utforske møte- punkt og forskjeller mellom kunst- praksiser som mobiliserer sosiale og politiske mål gjennom samarbeid, deltakende og inkluderende måter å jobbe på. Symposiet holdes på en- gelsk. Se www.fib.no/freedomroom for mer info. 122 Kampen om sannheten B ER G EN OFF. B I B L I OT EK MU S I KKAVD EL I N G EN DATO/T I D Lørdag 26. mai kl 13:00–14:00 Hvordan vet vi at algoritmene som styrer samfunnet vårt er rettfer- dige? Hva kan gjøres for at det blir bedre? Og hva vet egentlig den gjennomsnittlige databrukeren om algoritmer i det hele tatt? Bli med på en oppklarende samtale om ditt liv på nettet. I panelet er førsteama- nuensis på NTNU Jens Barland, som spesialiserer seg på det som skjer i skjæringspunktet mellom medier, journalistikk og kommersiell og digi- tal utvikling, Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker ved SINTEF og regis- sør Annie Dorsen, som er aktuell med forestillingen The Great Outdo- ors (s. 56). Ordstyrer er journalist og forfatter Guri Idsø Viken. Samtalen holdes på engelsk. Et møte med Gidon Kremer L I T T ER AT U R HU S ET, AU D I TOR I ET Birdie – teaterets potensial for kritikk BE RGE N O FF. BIBLIOTE K AMALIE S H AGE DATO/ TID Fredag 25. mai kl 12:00–12:45 DATO/ T I D OR D S KI FT E FE STSPILLE NE I B ER G EN 201 8 Forestillingen Birdie (s. 46) bygger på Alfred Hitchcocks mesterverk Fuglene – en av verdens aller skum- leste filmer. Hva kan en slik gammel klassiker si oss om vår moderne verden? Forurensning, klimaendrin- ger og krig – hvordan kan teateret være et egnet sted for å utforske de massive utfordringene verden står ovenfor? Møt regissør Àlex Serrano Tarragó, skuespiller Pau Palacios og filmkritiker Aksel Kielland i samtale med teaterkritiker Therese Bjørne- boe. Festspillene byr på en gratis kopp kaffe og noe godt å bite i. Sam- talen holdes på engelsk. #FE STSPILLEN E18 DATO/T I D Lørdag 26. mai kl 17:00–18:00 I mer enn femti år har Gidon Kremer vært en av verdens mest ettertrak- tede fiolinister innen det klassiske repertoaret og ny musikk. Som av- hopper fra Sovjet i 1980 har han vært særlig opptatt av undertrykte komponisters muligheter til å nå ut. Som opptakt til samtalen vises Kre- mers film Images d’Orient, der sce- ner fra konserter med Kremers eget orkester Kremerata Baltica kryss- klippes med animasjonsfilm om for- fulgte mennesker. Musikkjournalist Bodil Maroni Jensen snakker med Kre- mer om kunst, krig og folkevandring. Samtalen holdes på engelsk.