Festspillkatalogen 2016 - Page 64

FORB IN DE L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 065 02 FORBINDEL­S ER DET BESTE AV DET BESTE I DEN KL ASSISKE KUNSTTRADIS JONEN. TRADIS JON O G FORNYELSE , DYBDE O G REFLEKS JON. FORESTILLINGER O G KONSERTER MED HISTORISKE RØTTER. SIDE 065 – 099 W W W.F IB.N O 065