Festspillkatalogen 2016 - Page 100

FOR ST Y RRE L SE R F E STSPIL L E N E I B E RG E N 2 01 6 1 01 03 FORSTYRREL­S ER FANDENIVOLDSK O G FINURLIG, UTFOR SKENDE O G UTPRØVENDE . NY TEKNOLO GI O G KUNSTNERISKE L ANDSKAP UTEN GRENSER. SIDE 100 – 1 21 W W W.F IB.N O 1 01