Epunchng - Most read newspaper in Nigeria - Page 11

news Stop hate speeches, Obaseki, PFN tell Nigerians Alexander Okere, Benin T hE Edo State Governor, Mr. Godwin Obaseki, and the Pentecostal Fellowship of Nigeria have called on Nigerians to refrain from making inciting utterances capable of hampering national unity. Obaseki, who spoke at the St. Patrick’s Catholic Church located inside the Nigerian Army 4th Brigade Garrison in Benin, on Sunday, also urged those calling for the disintegration of the country to have a rethink, saying such an advocacy could jeopardise the future of the country. While expressing confidence that Nigeria wou BB'&VWR6VBFR6W&6F6FVRF&f"FRVGbFR6VG'G2'BFRd7FFV@FBBv2F6V'FVrF@6RvW&266RFVvvP7G26&RbF&VFVpFRƗfW2B&W'GbfVp6G&G2गG2F&W6FVB&WbfVƗ'VFRFVBF@vRBv2FR67FGWF&vBbWfW'6FVFƗfR&VbFV"66RvFFRF( 2FW'&F'( F6P&VFrFRG'V2bv"6V@&R&V֖FVBFBv"2vBFB&w2&G琦vN( 'VFR7FFVV@'2VFFRFV6&&6B( FRd&VƖWfW2FvW&RWfW'vW&2g&VRFƗfR@FVvvRVvFFP'W6W72&7F6R2"W fFBv&W'G琧'BbFR6VG'vFWBW@"G&6R( Ю( v&V@F6^( v&wRVV@R766Fb6WFФV7BFvV20FW67&&VBFRF&VBFWVFRv&&W6FrFR'F2FvW&W26rB'FVG0F&VBFF6V7W&G@VGFRw&WR@&W6WFFRf&RFW"6'&W7FVB&&7FFRVVB'FW&VFW'0F6WF&Wvw&W2v7@6FVVBFR&W6WFv6v06vVB'FRG'W7FVW2`FRw&W6VFr6V`VVFvRBG"6V@wV'W7FFVBFBFPF&VBFWVFRv&ƗfrFR'Fv2VFW"&fV@"&WFƖFv7B琦ffV6RFR&W6WF&VB'B( ėB2W"7VGW&RFW"FPFVBB2W"fVRF6VV'&FPW&6v6VBvR&PF&VFVVBvFFW7G'V7F&V6W6RbW"7VGW&Rv60B&gVFbFRWF0&Vv2vW&( vRvBFRg&6VVFVBF2V6֖06VGbvW7Bg&67FFW2BFW"FW&F&FW2FFRFRbF2F&V@v7BFRv&( ФDTR#p0RVFW'2bFR6WFХvW7B6WFV7B@6WF6WFWBv27VFfW"FRVFGVЦ77VVB'6ƗFb'FW&৖WFw&W2FFRv&Ff6FRFR'FW&7FFW2"&Vf&R7F&W"#rFR6WFW&VFW'0FVFVBFRVFFPvFG&vbFRVFGVЦW7B2FW&W&FVBFRfVFW&vfW&VBf"BVpFR6VG'( 267FGWFFG&W76rFR6Fr6FbFR'FW&w&W2FR6WFW&VFW'26@FRfW&RbFRfVFW&vfW&VBFfRv7@v&6WFW&VFW'2FV@vFG&vbVBF6P&FVFR&Wvw&W27VvvW7FV@FBFRWF2vW&RB7FpR'WBBFR&6rbFP'FW&VFW'6FRVWFrVB&V@66VBF"BFRVPbFRfVfW&RVFW"6V`FV&FR6V\:77VVB@FRVBbFRVWFrv6v2VF'6VB'FV&6WFvW7B&WF&V@6F&RV&GRVvP6WFV7BB6Vb&W'@'6f6WF6WFv0FW"&VBFWw6V'FP7W7W'6f"FRfVfW&RGVFR6WFW&VFW'26@FWfWvVBFRVFGVЦ2&GV7BbFR6VG'( 0V&W6fVBFƗG&&VЦBW&W76VBF7V7W&PBvBFWFW67&&VB0FRGFVB'FRfVFW&vfW&VBF'&rFR77VPFvF&&V&WGvVVFP'FBFR6WFvFFP7Fr&W6FVB&bV֐6&FrVWFw2vFFRVFW'2g&FRGv&Vv2FW&wVVBFBVW70FR&&VbFR6VG'( 0fVFW&Ɨ6v2FG&W76VBFW&PvW&R&VBF&R7&V6V@6V7FvFF2FR6WFW&VFW'26B( "#֖7FW"b֖W2B7FVVFWfVVBG"FRfV֓6&6ƖB֖W&2FWfVVBgVBƆV&֒B&VvF&V7F"FFV7&F27FGWFRv6wFD2U4G"6&2fVGW&rFRVwW&FbFWfVVB'FW'2BF"vV76&FFw&W֖r'V( fg&FFGV榒&6BFFFVB&F&B&V7B( 20&P@R&w&W76fW06w&W727FFP2FV7vRBf&W vfW&"&6FFfW"FR6FBRv2FPFF"bFRFVb&F6&7V"&B&V7Bv6vfW&"&&6VBfbg&FFR'VƖr'GFW67&&V@FRWvfW&.( 260( &F7VW2v&&W&6@֗666VfVN( FR6fbbFRЧ&B&V7B67W'&VBg&FB&FVR&6vfW&VB&V`FR7FFRगBv2'FW'6&WGvVVFR&F֖7G&FB6&6VB66'FVЦbv&fW7F'2( vvV@6Vǒf6RFRs&&@&V7B'VBW&FR@G&6fW"w&VVVBvFFP7FFRvfW&VN( ख7FFVVB77VVB7VF'G2F&V7F"`V&Ɩ6GB7G&FVwvR6F&RFR06FVVBFR62'FP66&B'GFBFRFV`6&7V"&Bf"&Fv0FBbFRf&W"vfW& v'VVBFR7FFR&WGvVV#2B#rvV0FWWGFfW"g&6G&fW'66&7V7F6W2( ĖFR7F'bvW&FRW&B&WGvVV#2@#r&W&W6VG2W&vVƗGFR"FWfVVBF6R7FFR2&W7VB`FR&VvbFW'&"666V@'FR6bvW"'6R6&7FW'2v6V@BfRB'W6W72vfW&VB( F2v2W&BvVfV6R'&vFvR@vW76W72&V6RFR&FW"`FRFvRF6RBFRVЦbff'26VBBFFpVvgVf"FRVR( 'WBf"WGFW72@fF7FfVW727W6V@6V"6FV6VBBfP7FvFVB6G&fW'7fW"FRFVbFW6vr@67G'V7Fr6&7V"&@f"7&vƖrWG&Ɨ2ƖP&FFR&V6&G2&RFW&Pf"F6R6VVrFFW"7F'&V6W6RFRf7B&V2F@FRF֖7G&FbƆ֖FFW66RWvFFRFV#"'WBGVRFV6GbgVG2&'FVBFP6F&RgW'FW"6V@FB&FW"F'&pFWfVVBFFR7FFRFP( FF֖7G&Fv06&7FW&6VB'6WFV6R&GFRf"ƗF67W'ff@6''WF( 66&FrFFR07W6FRf&W vfW&.( 2fW"V'2ff6Pv2vFWB67&WFP6WfVVBf"FR7FFR6F&RF