Epunchng - Most read newspaper in Nigeria 12th-Oct-2017 - Page 25

THURSDAY, OCTOBER 12, 2017 business & economy 25 iNSiDE Markets Money Energy/Maritime Pages: 26 & 27 Page: 29 Pages: 30, 31,32 & 33 IMF warns Nigeria, others over rising foreign debts …commends FG for recent economic reforms Oyetunji Abioye, Washington DC T HE International Monetary Fund has warned Nigeria and other oil-exporting countries over rising foreign debts, saying there is a need to mak RWFW&&'&vw27W7F&RFRgVBvWfW"6VFV@vW&f"FR&V6VB&Vf&0VBB&VGV6rg&7G'V7GW&PvFR6VG'FFrFB@v27W'BbFRV7W&W2FR767FBF&V7F"f66ff'2FW'FVBb'26FW&RGFvfRFPv&rB6VFFFR6FVƖW2bFR&VV6RbFPf66F"&W'B'FRgV@v6wFD2VFVB7FFW2vVFW6FGF6B( FR66W&খV&W"bW'FW'20FBVW72FW&R27FrFBFV'Bv62&VV&6p6VG&W2266W&'F7V&ǒ&V6W6RbFRFW&W7@VG2( 6bRfR6FVr&6PFV'BFRFW&W7BVG2v&6RBFVBv67VR&vR'Bb&WfVVRFBP6V7BBRv( B&R&RFW6PFB&WfVVRf"FR&V7FfW2`FRV6֖2w&wFB&V6fW'&w&RB7&V6rw&wFBVVB( 6f"V7W&rFBRfPFR&ƗGFW6RF6R&WfVVW0f"V6rWVFGW&RFW&P2VVBFR7W&RFBFV'B07W7FVBBFW&W7BF&WfVVP2WBB&V6&RWfV( Ф66&FrFFRb6VbFRgVB27W'FfRb&V6V@V6֖2&Vf&2vW&W7V6ǒFRW"v6f&Vv&'&vw2&R&Vp6VVBFg&7G'V7GW&Pw&wF6RvWfW"V66VBFPVVBF7&V6R&WfVVP6V7FFR6VG'7V6f6ǒ6R7FFVBF@vW&VVFVBFV6RG0&WfVVR6V7F7V6FBG2WFW&&'&vw2v6fR&VV&vVǒ6VVBFg&7G'V7GW&Rw&wFvVB@7&VFRgWGW&RFV'B7&62F6B( FW&R2B`6FfR&Vf&2vW&@F6R&RvV6VB6VFpF&VGV6RFRg&7G'V7GW&Rv'F7V&ǒFRvW"6V7F"( 'WB&Vǒ&RVVG2F&RFR2W"76vRFW&P2VVBf"W&vVB7F2f g&BFVBf6666ƖFFF&Vv&Ɨ6r&RЦ&WfVVR&vBr&WfVVR6V7FFRf'7B'@bFRV"v2ǒbbv@v2'VFvWFVBBFW&R2WV7FFFBFRG&VB֖v@6FVRf"FR6V6B'BbFPV"Bb6FBv6FVRFvFVFRFVf6BBRFW&W7@VG2F&WfVVRF7FfW'v&VBcW"6VBv62VFR7G&r( 6FRW76vR2g&BFV@f6666ƖFFV66P&WfVVR&Ɨ6F@FW&R&R6W'FV7W&W2&FFRFB7VFrFBFR`FVfR&VVV66r( ХFR֖7FW"bf6R'2V֒FV7VB6@FRFVvBb6FFƖrgWGW&PvVW&F2vFV6W'f6V&PFV'G2v2B'BbFP&W6FVBVGR'V&F֖7G&F( 2vVFFV7V7FFVBF2'F6RVFFVB( FRFV'BFV&FSFV67G'V7FrFRFV'B7F'( v66RWVBFRFV'@7F'FR6'BFW&7G&FVwBFRVFVFrFW&ЦWFf"FRV6ג6R6BFFVƗfW"gVFVF7G'V7GW&6vRFFRV6גFBvVB&VGV6PFR6VG'( 2W7W&RF7'VFRW6'f66Ɩ7v0FFVBvFV&vVB'VFvWBv6vVB&RgVFVBFP6'BFW&'&'&vrॖVr6&B66&6GVfW076VvW'27G&FVBBv2''@W&VVVGVV疐0WdU$FVFr76VvW'0vW&R7G&FVBBFRW'FVVBFW&F''Bv2GVW6F@vVFW6FGVRFFR66&6G`FRFW&F6W'Ff6FRf f66F6v2Vp6&BFRVr6&B277VVB0WfFV6Rbf66Fv7@VrfWfW"B2 &WV&VVBBFRVG'B`g&66VG&W2गBv2vFW&VBFBFR66&6Gv6&V6RF6V&RGVW6Ff&6VB76VvW'0F7GRFV"G&2FvVFW6FV&ǒvVFW6F`FR76VvW'2vBWBFP&WV&VVG2f"FRf66F&6W72'WB6VBB&R77VVBFP6&BvW&R6VVrVWVR@FRVGV'FW'2bFR'BVF6W'f6W2BFR''BbFR76VvW'2vW&P6BF&RG&fVƖrFg&6@6WFW&66VG&W2vW&PFR&W6VFFbFR6&Bv0FF'&Vf&RVG'FR76VvW'2VFVBvFFR66W&VBWF&FW2F6RFFV"B'V7W&rFPf&ƗGbFR6&G2&Vf&RFPVBbFRFFRfVFW&WV7WFfR6V6BV&ƖW"F2V"&fVBFPG&GV7FbWrVr6&@f"vW&FR֖7FW"bVF&bग62FWvR6BFRWrVp6&Bv2f&vW'&b2B@Gf6VB6V7W&GfVGW&W266&FrFFW&RfP&VV6WfW&&W'G2bfRVp6&G2&Vr77VVB( RbFR6VvW2vR@FR7BvFFR7W'&VBVp6&B2FBB6VB&R77VVB'&GBF6RvFB@WfV&V6VfRFRf66F6V@6f7BvWB6&B6vV@f"FVvFF2Wr6&BR6BfRFRVr6&BW6r6&B&VFW"vR66F7VVBW"f66F7FGW2( ЦRB7FFVBFRF&V7F"'BVF6W'f6W2WvWfW"WVBFBFR6GVF@&VV'&VvBVFW"6G&( 76VvW'2fR&VVগ77VVBvFFR6&G2B2BF@vRFF( BfRVr6&G2F77VPFFV'WBvRBFfrFP&6VGW&W2f"77V6R( R6B( $#vrF&V7F"6VvW&W&FB&GV7F6&V&vpF&V7F"6VWG&WVFWfVVB6bvW&Ɩ֗FVBB6VG'6"6V6W2vW&"6vRV&#6&vW&V6֖27V֗Bw&W'V"&Bf6R&W6FVB&b( V֒6&BFR6VW&F7FBGW&rFRVrbFR#7&BvW&V6֖27V֗@'VGVW6FF5D0DT2fw2FfvB( 2FW&֖FbvV7w&VVV@VRFF@RvVVBbDT0vW&Ɩ֗FVB26V@v7BFRFW&֖FbG0FvRvV7w&VVVB'FPvW&'G2WF&GऔDT26BFRFW&֖FbFRw&VVVBv2( 6V&ǐ&W7FW&W2BFR66WVV6W0vǒW&W>( FFRFW&W7G2`FR6VG'गB6BWGFW"6vVB'G0F&V7F"6f&VƖF@FG&W76VBF FRvrF&V7F"( vF&VfW&V6RFW"WGFW &V6VfVB7F&W"#rVvVFǒFW&֖FrFRvV7w&VVVB&WGvVVvW&'G0WF&GBDT2vW&Ɩ֗FVBvRf&ǒ6FW7BFP6FVG2bFR6Rf"FR&V607FFVB&Vs( &6R#rvR&V6VfV@W"WGFW"&VbbdTBBDT23Bv6FFFFFW"6FVG2FRfvrG0vW&R7FFVCFBFRvW&'G0WF&G6vVFvVBFV'@Fv&G2DT2vW&Ɩ֗FV@FR7VbCcsBscrCRFFFFFRFW&W7G267'VV@FRVFRFR6V6FVBFRVVBF&V66PFR7VbCf"FPFFFv&26'&VBWC@FRf&VB&WBFPVVFFF&RF67W76VB&W7V7Bb( G&6B66VN( 6V@FR6W'f6R&B&WfVVP6V7F66VBF֖6VB@RbFR&2F6FVB'PBFR&VFVB7FF&BW&Fp&6VGW&W2( ФBFFVB( FR6f&V@#W"6VBvV76֗76FBFRs"W"6VB&6RF&R6&VB&WGvVVFR@FR&F3s&6#r#rvR&WƖVBFWfW'@W"WGFW"bWFb&607FFVB&VsFRFFR`( 26vVFvVVBbFV'CFRFV6&VBf&ƗGFVWBFR&FW"FF67W70FRFWF2f"FR6W'Ff6FbFPCf"FRFFFv&26'&VBWCBFR&WVW7FVBf"7GVVBbFP4Ɩ6F66&FrFFRf&&#rFR6vVFvV@DT>( 66WF6RbFR( 0&6&W7V7Bb#W"6V@vV76֗76&VG6VFVBFRW7Fr'VpvV7w&VVVBB'F7V FFR3s7ƗB&W7V7FfVǒFFRB&VFVBFFRs W"6VB&6RF2BFVBvVBǒF@FR3W"6VBv2F&R&V֗GFV@Fǒ&62FFRvPFRsW"6VBv2F&RƖV@Fv&G2&VGV6rFV'FVFW72FDT2( &Vv&FrFRE4Ɩ6FFR&VFW&FVBFR7G&FVv0'F6Rb7V6&WVW7BआvWfW"B2FVBFBFRE4v2B'BbFRW7FrvV7w&VVVB&WGvVVFR'FW2( ФDT26BFR67FFVBFBR#rB&WƖVB( 2WGFW b&#r&6rFPVrbFǒ6vVB66V@v6FR&B6W'f6R&WfVVW0vVBfR&VVF&V7FVB&VƖFFFVB( gFW'v&G0FR66VBFW'2vF&VFfP&W2vVB&V֗BFR&W7V7FfP'F2GVRFFR'FW2&Vp3W"6VBffW"bFRBsW"6VBffW"bFP( ĖFR6RWGFW"vRF6FV@W"f&ƗGFFVFgFR&g&rFRW2F6FVB'FR&Vv&FrFR&V62`W"&6vRf&ǒ&VFW&FV@FR&V6&W6W72bW"f67FGW2ǒGG&'WF&RFFR7&VFG2Fv&G2FR@Vfǒf6VB'f&W27&VF@7FGWF2( 7V66&7V7F6W2&VFW&V@FW&FfR6WF2FFRW07VvvW7FVB'W2Vf&R@6FrF66FW&FFPƖ6&ƗGbFRE4F'Vp6G&7G2FRW"&6V@'FR( 6V&ǒFVGV7F`VFFVVG2GVRFFRg&Ц6V7F2VFW"FRw&VVVBBVBbFR&6RFFPFW6vFVB66VBf"E4W'6W2vVB&R6Ɩ6PvFFRE4Ɩ7( ФDT26BFRFV66bFPFFW&֖FRFRw&VVVBv6v2FFǒVWV7FVB66FW&FbFRVWFw2V@'FR'FW2BW6vR`WGFW'2v26V&ǒ&W7FW&W2@FR66WVV6W2vǒW&W2FFRFW&W7G2bFR6