enertec 4/2016 - Page 80

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. UUSI HAKEHÖYRYLAITOS RAISION TEHDASALUEELLE TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Kasvipohjaisia ruokia ja ruokaöljyjä valmistavien Raision tehtaiden yhteyteen on rakenteilla uusi biohöyrylaitos, joka tuottaa hakepolttoaineella teollisuushöyryä sekä kaukolämpöä. Kuortanelainen metallialan yritys JL Metals valittiin laitoksen suunnittelijaksi ja toteuttajaksi. Uuden biokattilalaitoksen tehoksi tulee 9,5 megawattia. RAISION UUDEN höyrylaitoksen työmaalla on parhaillaan jestelmä. Laitokseen rakennetaan myös valvomo, josta sitä voi- laite- ja putkiasennusvaihe meneillään. Muutkin rakennustyöt daan valvoa ja käyttää etäohjauksella. Mahdollisista vikatilan- ovat jo pitkällä. teista hälytykset lähetetään automaattisesti huoltohenkilöstölle. Valmistuttuaan laitos käyttää polttoaineenaan haketta. Niin ikään höyrylaitoksen yhteyteen rakennetaan hake- Pääkattilan toimittaa ruotsalainen Järnforsen Ab. Apukattilaksi polttoaineen vastaanotto. Siihen kuuluvat tankopurkaimet, asennetaan 15 megawatin (MW) sähkökattila. tasaustelat, ketjukolakuljettimet ja seulomo. Haketta kuluu vuo- ”Hanke lähti liikkeelle kaksi vuotta sitten tarjouskilpailun kautta. Laitostilaus on JL Metalsin suurin kauppa tähän men- rokaudessa noin kolme rekka-autollista. Laitosprojektin arvo on noin kahdeksan miljoonaa euroa. nessä”, kertoo projektijohtaja Otto-Pekka Pasanen JL Metals Oy:stä. Höyrylaitoksen suunnitteluvaihe kesti noin puoli vuotta. Osa laitosprosesseista oli määritetty jo tilauksessa. ”Tällaisen hankkeen suunnittelussa tarvitaan prosessi-, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiopuolen osaajia, toisaalta mekaanisen layout-suunnittelun tuntijoita.” ”Näitä asiantuntijoita JL Metalsilla oli töissä jo entuudes- Teollisuushöyryn tuotanto pienentää siirtohäviöitä Aikataulun mukaan uusi höyrylaitos valmistuu käyttökuntoon keväällä 2017. ”Rakennus- ja asennustyöt edistyvät aikataulun mukaan”, Pasanen vakuuttaa. ”Laitoksen yhteyteen sijoitetaan myös höyryakku, jolla taan, mutta lopullisten suunnitelmien teossa oli mukana myös tasataan kiinteän polttoaineen kattiloille tyypillisiä nopeita alihankkijoita”, Pasanen selostaa. kuormamuutoksia. Akku kuuluu JL Metalsin toimitukseen ja se valmistetaan yhtiön omalla konepajalla Kuortaneella.” Laitokselle kahdennettu automaatiojärjestelmä Suunnitteluvaiheen jälkeen varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2016. Pasasen mukaan JL Metals on neljän viime vuoden aikana toteuttanut 1–2 uutta biolaitosta vuosittain. ”Olemme aiemmin tehneet kaukolämpölaitoksia teholuok- ”Aluksi Raision tehdasalueen keskeltä purettiin vanha kaan 2,0–5,0 MW sekä Seinäjoelle 2,5 MW:n tehoisen höy- varastorakennus, jonka paikalle uutta höyrylaitosta nyt raken- rylaitoksen, joka käyttää polttoaineena viereisen tehtaan sivu- netaan”, Pasanen sanoo. tuotteena syntyvää kaurakuorta.” ”Höyry johdetaan jakeluun tehdasalueen olemassa olevan voimalaitoksen kautta. Muilta osin vanha voimalaitos jää pois käytöstä.” Rakennustöiden aikana työmaavahvuuden vaihteluväli on 20–50 henkilöä. Erityisesti laitos-, putkisto- ja sähköasennus- ”Raision höyrylaitos on ensimmäinen toimittamamme laitos teholuokassa noin 10 MW.” Aikaisemmin Raision tehtaille on saatu höyryvoimaa Naantalin voimalaitokselta, viiden kilometrin pituisen höyrynsiirtolinjan avulla. ten aikaan työmaalla on parhaimmillaan noin 50 työntekijää. ”Kun höyry valmistetaan paikallisesti, siirtohäviöt pienene- ”Loppuvaiheessa asennushenkilöstöä tarvitaan lisää muun vät merkittävästi. Biohöyrylaitos on hyvä ratkaisu myös ympä- muassa sähkökomponenttien, instrumentoinnin sekä erilaisten ristön kannalta”, Pasanen muistuttaa. n sähköisten järjestelmien testaamiseen”, selittää Pasanen. Höyrylaitokseen asennetaan kahdennettu automaatiojär80 enertec  4/ 2016 Lisätietoja: www.jlmetals.fi