enertec 4/2016 - Page 78

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. PUMPPAUSJÄRJESTELMIEN ENERGIATEHOKKUUS – LISÄSÄÄSTÖJÄ TULEVAISUUDEN RATKAISUILLA TEKSTI: SAKU VANHALA, TUOTEPORTFOLIOPÄÄLLIKKÖ,GI & CPI, SULZER PUMPS FINLAND OY Teollisuustuotanto joutuu toimimaan jatkuvasti kiristyvässä kilpailuympäristössä. Tuotantokustannuksia pyritään vähentämään ilman, että tämä vaikuttaisi tuottavuuteen tai lopputuotteen laatuun. Yksi tehokkaimmista tavoista alentaa kustannuksia on keskittyä energiatehokkuuteen, mikä vähentää myös yritysten ympäristövaikutuksia. Korkean hyötysuhteen SNS-pumppu. ENERGIAN KORKEA HINTA on saanut teollisuuslaitokset markkinoille vuonna 2015. SNS-pumpusta on tullut luokkansa etsimään energiatehokkaampia ratkaisuja myös pumppaus- tehokkuusnormi. prosesseihin. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää hallita energia- Sulzer tarjoaa kaikille teollisuuden aloille erittäin tehok- kustannuksia vähentämällä tehonkulutusta, kuitenkaan suoritus- kaita ja luotettavia pumppausratkaisuja. Sulzerin tekemä laa- kykyä heikentämättä. jamittainen tutkimus- ja kehitystyö on tuottanut innovatiivisia Erilaiset direktiivit ja normit ohjaavat prosessiteollisuutta ja siten myös Sulzerin tavoitteenasettelua tehokkuuden osalta. Euroopan unioni on asettanut yhden tärkeän energia- ratkaisuja, joiden tavoitteena on ollut entistäkin parempi hyötysuhde ja mekaaninen rakenne. Tehokkaiden pumppujen lisäksi säästöjä voidaan saavut- tehokkuusdirektiivin eli energiaan liittyviä tuotteita koskevat taa myös käyttämällä tulevaisuudessa älykästä pumppauspro- ­ErP-määräykset (Energy-related Products). Määräyksissä mää- sessin ohjausta ja optimointityökaluja. Pumppujen kaukoval- ritetään vesipumppujen vähimmäishyötysuhdearvot, tavoit- vonta, -ohjaus ja -optimointi ovat jo saatavilla tiettyihin proses- teena vähentää energiankulutusta. Vastaavia direktiivejä ja seihin. Tämä tekniikka on pian laajemmassakin käytössä teolli- määräyksiä valmistellaan myös muualla maailmassa. sissa pumppausprosesseissa. n Sulzer ei pelkästään täytä näitä vaatimuksia, vaan ylittää ne, mikä merkitsee huomattavia säästöjä Sulzerin asiakkaille. Lisätietoja: Hyvä esimerkki on SNS-prosessipumppusarja, jonka Sulzer toi www.sulzer.com 78 enertec  4/ 2016