enertec 4/2016 - Page 57

Sähköä, höyryä, biokaasua, pellettejä ja +515 °C / 110 bar. Uudella tehtaalla maksimilämpötila on kaukolämpöä todennäköisesti +510 °C. Uusi laitos korvaa nyt toimivan sellutehtaan, jonka vuosituo- Samasta syystä laitoksella kiinnitetään erityistä huomiota tanto on ollut puoli miljoonaa sellutonnia. Käytöstä poistettu polttolipeän korkeaan kuiva-ainepitoisuuteen, polttoilmojen ja vanhempi tehdas, joka valmistui 1961, purettiin kahdessa vai- syöttöveden lämmityksiin sekä nuohoushöyryn paineen opti- heessa ennen biotuotetehtaan rakennustöiden alkua. Nykyi- mointiin. nenkin sellutehdas puretaan uuden laitoksen valmistuttua, koska sen paikalle on tulossa uusien biotuotteiden tuotantoa. Vuosittain tehdas käyttää raaka-aineeksi 4,5 miljoonaa kuutiometriä havupuuta ja kaksi miljoonaa kuutiometriä koivua. Puuta hankitaan pääasiassa Suomesta. Lehtipuusellua toimitetaan muun muassa Metsä Boardin kartonkitehtaalle ja havusellua vientiin. Havusellun kysyntä on lisääntynyt varsinkin Kiinassa. Sellun lisäksi laitos tuottaa paljon energiaa. Sähkön vuosituotannoksi tulee 1800 gigawattituntia (GWh). Kaukolämpöä ja höyryä arvioidaan tuotettavan 7  000 GWh vuodessa. Lisäksi tehtaan yhteyteen rakennetaan muun muassa ­EcoEnergy SF Oy:n biokaasulaitos, joka valmistaa sellunvalmistuksen sivutuotteena syntyvästä puupohjaisesta lietteestä biokaasua noin 20 GWh:n edestä vuodessa sekä pellettimuotoista biopolttoainetta, jolla voidaan korvata esimerkiksi kivi- Turbiini varustetaan myös lauhdeosalla, eli se höyry, jota ei käytetä prosessihöyrynä, lauhdutetaan lähes tyhjiöpaineeseen sähkön tuottamiseksi. Soodakattilan tehtaalle toimittaa Valmet. Toteutussuunnittelijana on toiminut Sweco. ” Äänekosken biotuotetehtaan varsinaiset rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2015. hiilen tai raskaan polttoöljyn käyttöä voimalaitoksissa ja teollisuusprosesseissa. Tämä biotuotetehtaan viereen nouseva biokaasulaitos valmistunee jo keväällä 2017. Sen hinnaksi tulee noin 15,3 mil- Uusi piippu ja voimalinja joonaa euroa. Soodakattilan savukaasut johdetaan sähkösuodattimeen, jolla otetaan talteen lentotuhka. Tämän jälkeen lentotuhka palaute- Energiaa vaikka muille jakaa taan prosessiin. Savukaasut kulkevat polttoilman esilämmitti- Sähköä Äänekosken uusi laitos valmistaa selluntuotannon sivu- men kautta, jolloin savukaasun lämpö voidaan ottaa talteen. tuotteena. Savukaasut johdetaan edelleen sellutehtaan yhteiseen savu- Metsä Fibren laskelmien mukaan sellutehtaat ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Vuonna 2014 konsernin sellutehtaat tuottivat noin 13 prosenttia Suomen uusiu- piippuun. Tehtaanpiipuksi valmistuu uusi 120-metrinen savupiippu. Alueelle rakennetaan myös uusi 110 kilovoltin (kV) voima- tuvasta energiasta. Pääosin nämä tehtaat ovat 150-prosentti- linja, jonka kokonaispituus on noin 2,5 kilometriä. Voimajoh- sesti omavaraisia sähköenergian suhteen ja niiden tuottamaa tolinja sijoitetaan maastokäytävään, joka johtaa laitosalueen energiaa riittää oman teollisuuskäytön lisäksi myös sähkönä tontilta Koiviston sähkökeskukselle asti. verkkoon sekä kaukolämpönä lähialueille. Äänekosken biotuotetehtaasta tulee poikkeuksellisen energiayliomavarainen, koska se tuottaa sähköä 2,4-kertaisesti omaan käyttöön verrattuna. Myyntiin sähköä menee Sähköntuotannossa käytettävä turbiinigeneraattori kuljetetaan työmaalle erikoiskuljetuksena maanteitse näillä näkymin joulukuun alkupuolella. Jo sitä ennen työmaalle tuodaan Pietarsaaresta – noin 1  050  GWh vuodessa. Tehtaan oma vuosittainen sähkön- 400 kilometrin päästä – valkaisutornin kappaleita, jotka koo- käyttö on 750 GWh. taan vasta perillä. Suurikokoisten osien rekkakuljetukset ovat Laitoksen soodakattilassa poltetaan haihdutettua musta- paitsi ylileveitä myös ylikorkeita, joten sähkölankoja joudu- lipeää. Kun mustalipeässä oleva orgaaninen aine palaa, se taan paikoin katkomaan tai tekemään jännitteettömiksi. Tästä tuottaa lämpöä, joka otetaan talteen soodakattilan yläosassa aiheutuu paikallisia sähkökatkoksia, tosin pääasiassa yöai- olevissa tulistimissa korkeapaineisena höyrynä. kaan. Höyry johdetaan höyryturbiinille, jonka generaattori tuottaa sähköenergiaa. Samalla turbiinista saadaan tehtaan pro- Energiatehokkuutta laitoksen prosesseihin sessien tarvitsemaa väli- ja matalapainehöyryä. Koska sellutehtaat ovat perinteisesti omavaraisia energian suh- Soodakattilan höyryarvot määritetään mahdollisimman teen, sähkö ja höyry tuotetaan prosessissa syntyvillä välituot- korkeiksi korroosion sallimissa rajoissa, jotta sähköntuotanto teilla, kuten polttolipeällä. Lisäksi tehdas tarvitsee jatkuvasti voidaan maksimoida. Nykyisessä tehtaassa maksimiarvo on polttoainetta meesauunilla sekä käynnistystilanteissa soodakat- 4 / 2016  enertec 57