enertec 4/2016 - Page 35

Lappu luukulle? Tuki vääristää kilpailua Lämpölaitosten sulkeminen, tuulivoiman osuuden lisääntymi­ Eurooppalaisilla markkinoilla on viime vuosina tuettu runsaasti nen, ydinvoimalaitosten käytöstä poisto ja järjestelmien väli­ vaihtelevaa uusiutuvaa tuotantoa, mikä puolestaan on lisän­ sen siirtokapasiteetin jyrkkä kasvu vaikuttavat siihen, että säh­ nyt energian tarjontaa. Samanaikaisesti kysyntä ei ole jatkanut köjärjestelmän ennakoinnista, käytöstä ja suunnittelusta tulee aiemmin oletetulla kasvukäyrällä, vaan on kääntynyt jopa las­ yhä monimutkaisempaa. kuun. Tästä syystä muun kuin tuetun tuotannon kannattavuus on Jyrinsalo huomauttaa, että yksin vuonna 2015 Suomessa poistettiin käytöstä 900 megawatin edestä voimalakapasiteet­ tia. ”Saman trendin voi ennustaa jatkuvan”, hän lisää. Pohjolan Voiman (PVO) sulkiessa kyseiset Kristiinan, Tah­ heikentynyt ja perinteistä, pääosin hiileen ja kaasuun perustu­ XH[[\\]Y]XHۈ[]KZZH[\X[\۝HX\[[Hۚ[\0[] ۂ0][[\\]Y][p0[X[H[[] 0p[ۈH\[[ۈ[X[] XX[ۘZ\\pBۈZZ]][][HZۈZ]0^Y\0Z\Z[]\[Z[K]Y]H\H Lp YY]]Z[Λ]ZX[Z]]pB[[]00\\]Y]HZZ]]XHۙ[ZXH^p]Z[B]Y][][X]ZXH]0[X[Z][[[ZpBZZ[H\[p0\p[[ZY[H]]0\[Z\pB[\HY[]0]ZZ\0Zܙ\\Z\[p0XZ[pBZ[ۈ[[\KXH\\p H\H]0]]Z[Z]][\X]\[pB]Y[ZXZ[K]0흘\]]\[XX[[]\ZpY[\ܝ\H]X[]0\XZ\[[]\ZpY[[^[\0\0훈]]]Y\H0Z[pBp[]Z\]Y[X\Z]Hݘ]Z]0Z\HH[[B'BZZH[\X[\۝BX\[[Hۚ[\0[] ۈ0][[\\]Y][p0[X[H[[] \\]Y][\Z\[Z[[]\ݘ\]]Y[ZXp[Z\ZBHX\[Y[X][]\[0]0Z\ZK\X[Z[[\BZ]\[H\H[XB]]\ݘX][]ZZ[ZXZ]Y[]XY[HZ]0Z[\\p훈]ZX[횰\[p\]]Y[\0ZpB[\X[[]0Z[[\[p]0흘\]]Y[\Z\B\훈[]\Y]ݘ]Y\]0\K[B[Z\ZKY\Hۈ\[]H0\ZZ[H훚]0[H0[Z]0B\ܝXH]\X]\H][]Z\ۈ\]\[pB\] Y[][H\XZX]]][\XH\HX\[[K\YHH[ܚ\YH\XZ\[[]\ZpY[^pY[[\Y[[]ZY[ZZ][[[\[Z[[X\pB]]]]ZH[]ZH]Z\ZK][]\[Z\]H[B[Hۈ]XZ\K]]H]\Y[[[ZY[Z][Z[[[ M\[H[Z[0 H\XZZY[ZZ]\]Y[\0[Z[[ۈ]Y\K\H\HZY[Z\Hۈ\0[^Zp 00]0B]\\[B[0X[[[Y\KHZZHX\[Y[[]]][]Z\]Y[][]Z]ژHZ\00^ppHH[[Z[BH\Y\Z[Y]Z]0p0YH[]ZY[[\[Z\BZ[\\p훈\][XH]\Hp휞Zp H[]000]\BH^pZۚ\]]Z\]X]]]Z]XH[\[Z\Kڙ[[ZXHXZ\]ZXHX\[[Kp휞ZpX[X][Hۈ[HZ[[[[^\[]Z\]Y[0pBZژHYYB\\HZ[]00H\]00ۚܙY]\XHXK[B[ܚY[[ܙZ[X]]\0\[[X[HۈST]Y]ڰ\B]\]][[H\XZZY[XZ\]ZXH[\B[p H[XH[]\ۈ[\]HHZ]]\0 XHZZ]\\HX\[[HHY\00[Z\\H]\BST Z[]H[\HSXX]H\[ܛX][ۈ\[JB\]]Y[[0]KH0][ۋHXZ\]Y[[[XHH]0\Bp휞Zp0ۈ]]HXZHY\\X[[N[\]X[]]HY]ڰ\[pۘZ\]\HZYHpB]Z[Hۈ훈^^ZY[Z[ZY[[]ZY[Z[XH\Y[ZZ\HZZZ\HXZ\]Y[]ZZZ\B\[XZ\[H][]\Z][Y\\ˈp휞ZppB][][\HZ[H0]]0\Y[]0훈][][][H[B\ܝXH[X[[[000H[\HZY][0\]ۋ[]H[ZۘZ\]\Z\00]\[HP ]ZB K NY[\ XXHHZp훈Y]XHZ]]]XHZp훈[]pB[[Z[Z[\\HHZ[]ZX[[]ZHۈ]B]H\p훈]\[Z\[ۈ[\X][[ۚK][Z\pBژK[ܚY[\H[X[[[\[ڙZ[[ۛH \K0Z[0]Z\Z[H[ZHH]00X[XH]Z[BHZH[[YۋۚH]ZX[\[pۘZ\]\‚Z]0 Z][[]ZY[ZZ]\XZ\]ZXHYX[[pB\\Z\H[\Z\Z[]Z\ZZ[][[\\[Z\]Y\H\0 XXHZ8'TX\[[HZ]pBY[00]Z[[ۛH L]Z\][H]HZ0BX[]\XH\ژHXH\]\HH\[\ZX\KZ\H[Y\K\Y[ZKZ[YܘX]ܚZHڙZZ[[HPK[]ZY[ZZ]\]Y[\0Z[[ۈ\Z\000X\BY\Y[\X[Z\\x'KZ\[KۘZ\]Y[[[[p\]]]Z[]0훈Z[0 LH]\ MZZ[K8"K"L M"Y[\X B