enertec 4/2016 - Page 34

POHJOISMAINEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄ MURROKSESSA LÄMPÖLAITOKSIA SULJETAAN KANNATTAMATTOMINA – MILLAINEN ”ENERGIAN EKOSYSTEEMI” ON RAKENTEILLA UUSIEN, VIHREIDEN TEESIEN VARAAN? TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: HELEN OY Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid ja Energinet.dk julkaisivat elokuussa raportin, joka esitteli yhtiöiden näkemyksiä pohjoismaisen sähköjärjestelmän tulevista haasteista ja mahdollisuuksista vuoteen 2025 mennessä. Raportin mukaan pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä tapahtuu ja paljon juuri nyt. MUUTOKSIA AIHEUTTAVAT ennen kaikkea ilmasto­ Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj:stä toteaa, että kanta­ politiikka (joka puolestaan lisää uusiutuvien energialähteiden verkkoyhtiöiden yhteisen lähestymistavan varmistaminen on kehittämistä), teknologian kehitys sekä markkinoiden, käytön tärkeää, jotta löydetään parhaat ratkaisut sähköjärjestelmän ja suunnittelun yhteiseurooppalaiset puitteet. Järjestelmän muu­ tuleviin haasteisiin. ”Monet yhtiöiden ongelmista ovat yhteisiä, tos on jo käynnistynyt, ja siitä tulee entistä näkyvämpää vuo­ joten on luonnollista etsiä yhteisiä ratkaisuja”, toteaa Jyrin­ teen 2025 mennessä. salo. 34 enertec  4/ 2016