enertec 4/2016 - Page 24

ILMOITUS KÄYTTÖKESKUS ODOTTAA UUSIA ASIAKKAITA TEKSTI: JARI PELTORANTA KUVAT: JUHA MYLLYMÄKI Vapon Tikkurilassa sijaitsevasta käyttökeskuksesta operoidaan kuutta voimalaitosta ja seitsemää lämpökeskusta ympäri Suomen. Vapo tarjoaa palvelua nyt myös asiakkaille. Etäkäyttö parantaa erityisesti laitosten energiatehokkuutta ja tuottavuutta. Jouko Latvakangas (vas.) ja Markus Hassinen esittelevät käyttökeskuksen valvomoa Vapon Tikkurilan toimitiloissa. VAPO ON viimeisen parin vuoden aikana ajanut sisään etä- nittelu- ja seurantajärjestelmiä, joiden tasoisia tyypillisesti käy- käyttöjärjestelmiään, ja nyt Vapolla on valmius tarjota etäkäyt- tetään lähinnä isoissa voimalaitoksissa.” töpalveluja myös uusille asiakkaille. Käyttökeskuksessa myös valvotaan noin 80 lämpökeskusta keskuk­seen tulevien hälytysten kautta. Järjestelmä mahdollistaa laadukkaan raportoinnin tuotan­ non onnistumisesta sekä sähköisen käyttöpäiväkirjan. ”Lisäksi pystymme laadukkaampaan tuotannon suunnitte­ ”On vielä poikkeuksellista, että kiinteää polttoainetta polt­ luun, jossa huomioidaan paremmin muun muassa sähkömark­ tavia voimalaitoksia käytetään etänä. Kukaan maailmassa ei kinoiden kasvavat hintaheilahtelut. Vapolla on riittävästi omia tee sitä tässä mittakaavassa kuin Vapo. Kyse on digitalisaa- pienvoimaloita tällaisten järjestelmien kehittämisen pohjaksi”, tion ja esineiden internet -trendin konkreettisesta ilmentymästä Hassinen perustelee. konservatiivisella energiatoimialalla”, toteaa Vapon liiketoi­ mintajohtaja Markus Hassinen. Esineiden internetillä tarkoitetaan muun muassa sitä, että Vapo on muutaman viime vuoden aikana rakentanut Tikkurilan käyttökeskuksen tueksi asiantuntijayhteisön, joka auttaa paitsi ratkomaan vastaan tulevia ongelmia myös aktiivisesti koneita ja laitteita ohjataan internetverkon yli. Tavallista on, kehittämään laitoksia. Yhteisössä on eri osa-alueiden huippu- että yhtiöillä on käytössään vain yksi täysimääräiseen etä­ asiantuntijoita. Tikkurilan käyttökeskuksen rakentamispäätös ohjauksen mahdollistava alle 40 megawatin kiinteitä poltto­ oli Vapon sisällä helppo, koska käyttökes­kuksen kannattavuus aineita käyttävä voimalaitos. Vapolla sen sijaan on Suomessa on kiistaton. Investoinnin takaisin­maksuajaksi tuli vain kahdek- viisi etä­ohjaukseen sopivaa voimalaitosta ja Ruotsissa yksi. san kuukautta. Lisäksi Va­polla on noin 150 omaa etäohjaukseen tai -valvon- Etäohjaukseen siirretyillä voimalaitoksilla oli aiemmin kol­ taan sopivaa lämpökeskusta eri maissa. Etäohjattavan laitok- mivuoromiehitys paikan päällä. Nyt henkilöstö on päivävuo­ sen teho voi olla maksimissaan 60 megawattia nestemäistä ja rossa ja pystyy samalla hoitamaan suurimman osan laitok- kaasumaista polttoainetta käytettäessä. Rajat määrittää lain- sen kunnossapitotöistä, jotka aikaisemmin ostettiin pääosin ali- säädäntö, mitä tosin ollaan parhaillaan nykyaikaistamassa. hankkijoilta. ”Tässä kokoluokassa toimiminen on meidän erityis­­osaa­ ”Nyt meillä on kolmivuoromiehitys ainoastaan täällä Tik- mis­tamme ja olemme kehittäneet määrätietoisesti viimeisten kurilan pääkäyttökeskuksessa, mistä ajetaan keskitetysti vuosien aikana työkaluja laitosten parempaan operoimiseen. useita laitoksia. Kentällä on enimmäkseen enää varallaolo­ Olemme kehittäneet pieneen kokoluokkaan tuotannon suun­ henkilökuntaa, joka pääsee riittävän nopeasti laitokselle, jos 24 enertec  4/ 2016