enertec 4/2016 - Page 22

Vuosaaren voimalaitoksella uusi kunnonvalvontalaite asennettiin muun muassa laitoksen viitosmuuntajaan, joka on teholtaan 200 MVA. Mittaukset helpottavat huollon oikeaa ajoitusta Muuntajia ja niiden lisävarusteita toimittavan Eurolaite Oy:n tuote- ja markkinointipäällikkö Klaus Ola toteaa, että jo lyhytkin muuntajan toimintahäiriö saattaa aiheuttaa vakavia sähköja tuotantokatkoksia. Samalla syntyy usein taloudellisestikin merkittäviä vahinkoja. ”Riskiarviot olisi tehtävä muuntajakohtaisesti. Kunnossa pidetyn muuntajan elinkaari voi olla 30–60 vuotta kuormituksesta riippuen”, Ola korostaa. Käytännössä muuntajien kuntoa voidaan seurata joko aikaperusteisesti – siis määräaikaisilla tarkastuksilla – tai tarveperusteisesti, jolloin muuntajaan asennetaan jatkuvatoimi- ” Jatkuva analysointi tuo muuntajan omistajalle käyttövarmuutta. tiin 1-kaasuanalysaattorit, jotka seuraavat vetykaasun pitoisuutta ja muuntajaöljyn kosteutta. ”Vety on ensimmäinen kaasu, jota muuntajaan muodostuu nen analysaattori ja tarvittaessa reagoidaan sen välittämiin vikatilanteessa. Mittalaitteen anturi sijoitetaan suoraan muun- tietoihin. tajan öljykiertoon, jolloin mittaukseen saadaan paras tark- ”Jatkuva analysointi tuo muuntajan omistajalle käyttövarmuutta. Tällöin voidaan välttää muuntajan yllättävän toimin- kuus.” ”MHT410-mittalaitteet tulivat markkinoille 2015. Mitta- tahäiriön aiheuttamat kustannukset. Analysaattori maksaa reissa ei ole mekaanisesti kuluvia osia, joten ne eivät juuri tar- itsensä nopeasti takaisin.” vitse huoltoa. Suojausluokka on IP66”, Ola kehuu uusia mitta- ”Reaaliaikainen mittaus antaa muuntajan kunnosta realistisen kuvan. Tietojen pohjalta voidaan tehdä ratkaisu muunta- reita. Hän muistuttaa, että pelkän muuntajaöljyanalyysin perus- jan vaihtamisesta uuteen juuri oikeaan aikaan – ei liian myö- teella on mahdollista tehdä vääriä johtopäätöksiä muunta- hään eikä liian aikaisin”, sanoo Ola. jan toimintakunnosta. Öljyn suhteellisessa kosteudessa saattaa ”Muuntajan kunnonarvioinnissa tulisi pikemmin seurata mittausten trendiä kuin yhtä yksittäistä analyysia tai mittaustulosta. Silloin saadaan parempi ymmärrys muuntajan kunnosta ja huollon tarpeesta.” Vuosaaren voimalaitoksen kolmeen muuntajaan asennet22 enertec  4/ 2016 muuntajan kuormitussyklistä riippuen olla varsin paljon vaihtelua silloinkin, kun muuntaja on täysin kunnossa. ”Paras kuva muuntajan kunnosta saadaan silloin, kun käytetään sekä tarveperusteista että aikaperusteista analyysiä”, Ola tähdentää. n