enertec 4/2015 - Page 54

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. RISKIANALYYSI PARANTAA TOIMINTAVARMUUTTA Järjestelmien häiriöihin on syytä varautua jo laitosta suunniteltaessa. Riskianalyyseillä tuetaan suunnittelijoita ja tarpeelliset muutokset voidaan tehdä ajoissa ja hallitusti osana suunnitteluprosessia. ESPOOLAINEN AL SAFETY DESIGN OY (www.alsafety.com) Riskikartoituksilla parannetaan myös diagnostiikan on laatinut vuodesta 1991 alkaen riskianalyysejä mm. voima- kohdentamista ja ennakkohuollon suunnittelua identifioimalla laitoksille, uusille energiajärjestelmille, sekä koneille ja lait- kriittiset kohteet. Yleisimpiä menetelmiä ovat mm. Hazop, teille. SIL- ja LOPA-tarkastelut (Hazop = Poikkeamatarkastelu, ”Keskitymme käyttövarmuuteen ja riskeihin”, AL Safety Designin toimitusjohtaja DI Antti Lyytikäinen tiivistää. Hänen mukaansa suunnittelusta vastaavat usein haluavat ’3. osapuolena’ puolueettoman riskienhallintakonsultin projek- SIL = Safety Integrity Level, LOPA = Layer of Protection Analysis). Käyttövarmuuden pullonkaulojen arvioinnissa käytetään RAM-analyysiä (RAM = Reliablility, Availability, Maintainability). tiin. ”Ongelmia ja riskien hallintaa selvitetään jo suunnittelun Myös laitevalmistajille viat ja häiriöt aiheuttavat aikana, jotta muutosten tekeminen olisi helpompaa ja suunnit- takuu-, korvaus- ja takaisinvetokustannuksia. Siksi niiden telijat voisivat nukkua yönsä rauhassa.” aiheuttajat on hyvä etukäteen selvittää systemaattisilla ”Järjestelmän toimintahäiriössä prosessista voi vuotaa riskianalyysimenetelmillä. n kemikaaleja, kuumia kaasuja tai höyryä. Silloin joudutaan pohtimaan, miten pitkän ajan kuluttua laitos voidaan käynnistää uudelleen.” 52 enertec  4/ 2015 Lisätietoja: www.alsafety.com