enertec 4/2015 - Page 41

”Automaatiota lisäämällä tilannetta voidaan edelleen parantaa. Kysymys on kokonaiskustannusten – investoinnit plus keskeytyskustannukset – minimoinnista”, Partanen toteaa myös kysynnän jousto eli tehon ohjaus esimerkiksi taajuussää­ dössä”, hän toteaa. LUT:n omassa, Green Campuksen Smart Grid -verkossa ja lisää, että automaattinen tai lähes automaattinen vikojen tehdään entistä tarkempaa sähkönkäytön seurantaa ja kuor­ erottaminen on jo laajasti käytössä sähkönjakeluyhtiöissä.  mien ohjausta. Verkkoon kuuluu mm. tuulivoimala, aurinko­ paneeleja ja ladattava hybridiauto. ”Jatkuvan kehityksen tie” Kuinka paljon vähemmän vikoja smart gridissä on perintei­ seen verrattuna? Partanen vastaa, että Smart Gridissä vikati­ lanteiden hallinta on yksi tärkeä osa-alue. Suomessa on ollut vikojen hallinnassa versio 1.0 Smart Gridistä jo 1990-luvulta alkaen – tämä paketti tarkoittaa verkkoautomaatiota ja käy­ tönvalvonta- ja tukijärjestelmiä, sisältäen vikojen paikannuksen ja varasyöttöjen automaattisen kytkennän. ”Ei ole siis selvää yksittäistä muutosta vaan jatkuvan kehi­ ” Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on kattava ja älykäs vianhallinta. tyksen tie”, Partanen summaa. Entä sitten akkujen käyttö energiavarastona järkevällä tavalla? Partanen huomauttaa, että ensimmäisiä todellisia Ilmaherruus käyttökohteita on jo olemassa, esim. LUT:n ja Järvi-Suomen Tällä hetkellä yhteiskunnan sähköhuollon varmistustyötä teh­ Energian koelaitteisto Suomenniemellä. ”LVDC-tekniikalla ja akuilla varustettu järjestelmä on toi­ dään myös ilma-alusten avulla. Suurhäiriötilanteissa ilma-aluk­ sien avulla tehdyt tarkastuslennot ovat liki välttämättömiä tilan­ minut neljän asiakkaan mikroverkkona useita kertoja, kun kj- nekuvan muodostamisessa – ja samalla ne nopeuttavat verkos­ verkon yhteys on kadonnut vikojen takia. Ominaisuuksina on ton vikojen paikantamista. 4