enertec 4/2015 - Page 34

Voimalaitoksen valvomon näytölle tuotettu kuva kertoo kattilan pääarvot ja tärkeimpien lämmönsiirtimien puhtausasteen. ”Lämpövoimalaitosten kiinteissä polttoaineissa ollaan siirtymässä enenemässä määrin biopolttoaineisiin. Myös jättei- loin tietyt alueet pitää puhdistaa – ja puhdistetaan ne”, selvittää Komulainen. den poltto on lisääntymässä. Nämä suuntaukset lisäävät kat- Seurannan avulla on lisäksi mahdollista havaita vikatilan- tiloiden puhdistustarvetta sekä puhdistuksen optimoinnin mer- teita muuallakin kuin kattilassa. Järjestelmää käyttämällä voi- kitystä.” daan todeta, onko esimerkiksi turbiinissa vaurioita tai lauh- Clyde Bergemann on kehittänyt voimalaitoksille niin sanottua älykästä nuohousta, joka perustuu voimalaitoksesta laadittavaan prosessimalliin. Älykkään nuohouksen myötä kattilanpuhdistus saadaan optimitasolle. ”Prosessimittauksia ja prosessin mallinnusta apuna käyttämällä voidaan havaita, miten lämmönsiirtopinnat likaantuvat. duttimissa ilmavuotoja. Kun vikoja löytyy, ne päästään korjaamaan hyvissä ajoin. ”Yleensä tuomme voimalaitokseen oman automaatiolaitteistomme, joka kytketään laitoksen DCS-järjestelmään (DCS = Distributed Control System, hajautettu valvontajärjestelmä). Saadut tiedot voidaan ohjata erillisille näytöille.” Tämä mahdollistaa puhdistustoimenpiteiden kohdistamisen oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti”, Komulainen selittää älyk- Lisätietoa antureilta kään nuohouksen ideaa. Lika voidaan irrottaa kattilan pin- Älykkääseen nuohoukseen voi kuulua myös antureita, joilla nalta esimerkiksi höyrynuohoimilla. mitataan lian kertymistä kattilan pinnoille. Anturit helpottavat nuohouksen oikeaa ajoittamista. Konsepti kehittyy ”Jatkuvan laskennan avulla pintojen puhdistukset voidaan Kattiloiden puhdistuksen ja erityisesti älykkään nuohouksen optimoida niin, että laitoksen hyötysuhde pysyy korkeana. Jos konseptit ovat Komulaisen mukaan kehittyneet viime vuosina. prosessiin sijoitetaan uusia likaantumista seuraavia antureita, ”Likaantunut kattila aiheuttaa häviöitä, koska savukaasut poistuvat kattilasta kuumempina”, muistuttaa Komulainen. ”Älykkäällä seurannalla voidaan koko ajan seurata likaantumistilannetta eri puolilla höyrykattilaa. Sitten todetaan, mil32 enertec  4/ 2015 likaantumisen seuraaminen saadaan vieläkin tarkemmaksi kuin laitoksen prosessimittauksia ja prosessimallinnusta käyttävässä järjestelmässä.” ”Lämmönvaihtimiin voidaan kytkeä painoa mittaavat antu-