enertec 4/2015 - Page 26

IED-DIREKTIIVIN VAATIMUKSIIN vastatakseen monet laatu ja laadun vaihtelu on tietenkin yksi tekijä, samoin kuin energiayhtiöt ovat liittyneet kansalliseen päästöjenvähennys- itse polttoprosessi ja vaadittava savukaasujen puhtaustaso. suunnitelmaan (TNP). TNP-laitokset sitoutuvat vähentämään Mahdollisia toisiinsa kytkettyjä ja toisiinsa vaikuttavia puhdis- rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöjään nykytasoltaan lineaarisesti tusvaiheita ja niiden erilaisia yhdistelmiä on lukuisia. vuosin 2016–2019 IED-direktiivin vaatimusten mukaisiksi. Esimerkiksi Vantaan Energia uusii lämpökeskustensa poltto- Kolme koulukuntaa tekniikan Low-Nox-tekniikaksi, ja raskas polttoöljy tullaan kor- Jätelaitosyhdistyksen mukaan puhdistusmenetelmät voidaan vaamaan kevyellä polttoöljyllä. Martinlaakson voimalaitoksen karkeasti ryhmittää kolmeen pääryhmään: märkiin, puolikui- hiilikattila tullaan varustamaan uusilla polttimilla ja palamis­ viin ja kuiviin puhdistusprosesseihin. Märässä puhdistusproses- ilman vaiheistuksella. sissa savukaasu pestään vedellä tai epäpuhtauksien kanssa Lisäksi Vantaan Energia pitää mahdollisena, että typenpoistoa vielä tehostetaan ammoniakkivesiruiskutuksella. Rikinpoistolaitoksen kapasiteettia nostetaan letkupinta-alaa lisäämällä. reagoivilla liuoksilla. Pesuja ennen savukaasusta poistetaan yleensä pääosa hiukkasista sähkösuotimella. Puolikuivassa puhdistuksessa savukaasujen happamat yhdisteet ja rikkiyhdisteet sidotaan kalsiumhydroksidi-vesi-lietteeseen eli kalkkimaitoon suihkupesurissa. Kuivan savukaasun- Vaatimuksia puhtaampaa puhdistuksen periaate taas on sama kuin puolikuvassa mene- Teollisuuspäästödirektiivin lisäksi jätteenpolton savukaasujen telmässä, mutta epäpuhtauksien sidonta-aine sekoitetaan savu- puhdistuksen vähimmäistasoa määrittää jätteenpolttoasetus kaasuun kuivana. (valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta, 151/2013). Toimijoiden on alitettava direktiivissä ja asetuksessa esitetyt raja- Millainen komponentti, sellainen puhdistus arvot savukaasun epäpuhtauspitoisuuksille. Puhdistusprosessin Uusia savukaasujen puhdistustekniikoita ovat mm. dioksiinien suoritusarvojen ja raja-arvojen välille varataan riittävä häiriö- katalyyttinen hajotus, NOx-pelkistys matalalämpötilakatalyy- ja vaihtelumarginaali, joten tavoitteena on selvästi asetuksen tillä, aktiivihiiltä sisältävät täytekappaleet sekä yhdistetty savu- arvoja puhtaampi savukaasujen puhdistus. kaasujen pesu ja vesien käsittely. Reijo Kuivalainen Amec Mitkä tekijät sitten vaikuttavat puhdistusprosessin suunnitteluun? – Jätelaitosyhdistys ry:n mukaan poltettavan jätteen 24 enertec  4/ 2015 ­Foster Wheeler Energia Oy:stä toteaa, että käytetty savukaasujen puhdistustekniikka riippuu puhdistettavasta komponentista.