enertec 4/2015 - Page 17

teen sijoittamisesta tavanomaisille kaatopaikoille on pääosin luovuttava vuoteen 2016 mennessä. Tulevaisuudessa kaatopaikoille päätyy vain muutama prosentti jätteestä. ”Tarastenjärven hyötyvoimalaitoksesta tulee tärkeä osa Pirkanmaan jätehuollon kokonaisratkaisua, jossa energiantuotantoon käytetään vain materiaalihyötykäyttöön ohjautumattomat jätteet. Erilliskerätty biojäte käsitellään omassa laitoksessaan”, Pekkinen kertoo. ” Kaupungin kaukolämpökuorma on kesäaikanakin tarpeeksi suuri, jotta jätteiden energiasisältö pystytään hyödyntämään kokonaisuudessaan. Polttoainetta voimalaitokselle Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta Yhteistyöyritys Tammervoima Oy perustettiin jätevoimalaitoksen rakentamista varten vuonna 2011. Yhtiön tehtäväksi tuli hakea voimalaitokselle tontti Tampereen kaupungin alueelta ja rakennuttaa voimalaitos. Tammervoimasta Tampereen Sähkölaitos omistaa 51 prosenttia ja Pirkanmaan Jätehuolto loput. ”Varsinaisen voimalaitoksen omistaa SEB Leasing Oy, jolta Tammervoima Oy on vuokrannut laitoksen käyttöönsä pitkäaikaisella leasing­ sopimuksella”, Pekkinen täsmentää. Neljästä vaihtoehdosta rakentamispaikaksi valittiin Tarastenjärvi, joka sijaitsee Tampereen keskustan koillispuolella Tarastenjärven voimalaitoksen kattilarakennuksen korkeus on 46 metriä. Havainnekuvassa vasemmalla näkyvät varaja tukipolttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn säiliö, kaukolämpöakku sekä 75-metrinen savupiippu. lähellä Jyväskylän suuntaan johtavaa tietä. Pekkisen mukaan tähän vaihtoehtoon päädyttiin teknisten selvitysten ja laajan ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella. Rakentamispäätös tehtiin kesällä 2013, kun laitoksen rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi. Poltettavaa jätettä kerätään laitokselle Pirkanmaan Jäte- teiden energiahyödyntämistä Hämeenkyrössä, mutta jätteen- huoltoon kuuluvien 17 kunnan alueelta sekä osittain myös polttolaitoshanke raukesi ympäristön vastustukseen. Tämän jäl- Keski-Suomesta, sillä Jyväskylän seutukuntaan kuuluva Mustan- keen Pirkanmaan Jätehuolto päätyi selvittämään jätteenpolttoa korkea Oy teki kumppanuussopimuksen Pirkanmaan Jätehuol- yhteistyössä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa. lon kanssa vuonna 2015. ”Kaupungin kaukolämpökuorma on kesäaikanakin tar- ”Tammervoiman laitokselle tullaan toimittamaan siis peeksi suuri, jotta jätteiden energiasisältö pystytään hyödyn- 500 000–600 000 ihmisen kotitalousjätteet Pirkanmaalta ja tämään kokonaisuudessaan”, Tammervoiman ja Tampereen Keski-Suomesta”, Pekkinen arvioi. Sähkölaitos Oy:n kehitysjohtaja Mika Pekkinen perustelee. Hän muistuttaa, että biohajoavan ja muun orgaanisen jät- ”Laitos käsittelee kierrätykseen ohjautumattomat sekajätteet, jotka aiemmin päätyivät kaatopaikan penkkaan. Lisäksi 4 / 2015  enertec 15