enertec 4/2015 - Page 10

töjen vähentämiseen. Lisäksi energian sisämarkkinat halutaan on viisautta, vainoharhaisuus ei sitä ole: ”Kaasu on virrannut edelleen toteuttaa – olkoonkin, että sisämarkkinoiden piti olla keskeytyksettä Venäjältä Suomeen 40 vuotta eli koko putken ­”up-and-running” jo vuonna 2014. olemassaolon ajan.” ”Energiaunioni korostaa tavoitetta energian sisämarkki- Paljon tapetilla viime aikoina olleet kiertotalous ja bio­ noista, jolloin kohtuuhintaista sähköä ja kaasua ja lämmitys- talous ovat vasta pääsemässä vauhtiin, EK:ssa uskotaan. Esi- energiaa on saatavana koko unionin alueella.” merkiksi Euroopan komission varapuheenjohtajan pallilla tällä hetkellä istuva Jyrki Katainen on todennut, että kiertotaloudesta Juuttuuko sähkö rajalle? tullee keskeinen osa markkinataloutta. Tämä kuitenkin edellyt- EU:ssa energian hinta on osaltaan kannustanut hakemaan tää, ettei ajureina ole pelkästään entistä tiukempia sääntöjä, uusia ratkaisuja sekä markkinoiden järjestelyssä että teknolo- vaan myös kannusteita ja kilpailukykyä edistäviä mahdollisuuk- gisten innovaatioiden avulla. Hyvistä lähtökohdista huolimatta sia. Eurooppa on kuitenkin vähä vähältä menettänyt asemiaan. EK Ohlström komppaa: ”Kiertotaloudessa on paljon liiketoi- on peräänkuuluttanut ennakkoluulottomuutta ja rohkeaa toi- mintapotentiaalia, mutta on myös tärkeää, että yritykset voivat mintaa asian korjaamiseksi – ja ainakin yksi ilmeinen kehitys- tehdä ratkaisuja, jotka ovat järkeviä taloudellisesti.” Tällä hän kohde löytyy. viittaa siihen, että teollisissa prosesseissa syntyneitä sivu­virtoja Syyskuussa julkaistussa EK:n Euroopan uusi kasvu -rapor- tulee hyödyntää normaalina osana liiketoimintaa, samojen tissa todetaan, että erityisesti sähkön siirtäminen Euroopan taloudellisten lainalaisuuksien alla ja investointien esteitä pur- maiden sisällä ja yli rajojen edellyttää siirtoyhteyksien paran- kaen. tamista. Pullonkaulojen poistuttua sähköä voitaisiin tuottaa siellä, missä se on edullisinta, ja viedä sinne, missä sitä tarvi- Teollisuusparadigma uusiksi taan. Mikael Ohlström katsoo, että sähkönsiirtoyhteydet ovat EK:n Euroopan uusi kasvu -raportissa huomautetaan, että teol- kehnot etenkin monissa Itä-Euroopan maissa. ”Näissä maissa liset prosessit ja kulutuskäyttäytyminen perustuvat edelleen pit- sähkömarkkinat ovat pitkälti vielä avaamatta.” Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat kehittyneet varsin pitkälle, mutta parannettavaa löytyy täältäkin: esimerkiksi uusien siirto­yhteyksien avaaminen Norjan ja Ruotsin välille sekä pohjoisessa Suomen ja Ruotsin välille tekisi markkinoista vieläkin toimivammat. EK:ssa uskotaan, että nykyiselläänkin pohjoismaisessa sähkömarkkina-alueessa on käytössä paljon ” Kaasu on virrannut keskeytyksettä Venäjältä Suomeen 40 vuotta eli koko putken olemassaolon ajan. ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää EU:n sähkön sisämarkkinoiden kehittämisessä. Keskeinen tavoite on myös sähkön kohtuullinen hinta sähkön käyttäjille. ”Nordpoolin kautta Pohjoismaihin on luotu yksi hintamekanismi ja systeemi on osoittautunut varsin toimivaksi, vaikka toki eri hinta-alueisiin johtavia pullonkauloja maiden välisessä sähkönsiirrossa vielä esiintyy”, Ohlström summaa. kälti lineaariseen ajatteluun tyyliin ’tuota, käytä, heitä’, kun taas eurooppalaisen teollisuuden etujen mukaista on vähentää riippuvuutta neitseellisistä luonnonvaroista. Muuttamalla ajattelutapaa ja tuotantomenetelmiä teollisuus voi hyötyä merkittävästi – ja tavoitteena tulee olla sellaisten tuotantomenetelmien käyttöönotto, jotka minimoivat jätteen Tosiasiat puntarissa syntymistä. Näiden menetelmien tulee pystyä käyttämään mah- Ohlström ei salaa sitä tosiasiaa, että EU:n energia-agendan dollisimman paljon tiensä päähän tulleesta tuotteesta uudessa takana häivähtää energiasuurvalta nimeltään Venäjä. Ailah- tuotantovaiheessa. Kiertotalouden uskotaan olevan avainase- televainen naapuri rohkaisee panostamaan energiaomava- massa, kun etsitään uusia, entistä resurssitehokkaampia tuotan- raisuuteen, se on selvä. Ja kun Euroopassa kiinteistökohtai- tomenetelmiä. nen lämmitys tapaa usein hoitua venäläisellä kaasulla, puheet Kiertotalouden vähintäänkin yhtä vihreä sisar biotalous esimerkiksi LNG-terminaaleista Itämeren rannoilla kuulostavat on samaan aikaan sekä perinnettä että tulevaisuutta. Bio­ varsin hyviltä varovaisen korvaan. Mutta vaikka varautuminen taloudessa on kysymys bioraaka-aineiden tuotannosta ja jalos- 8 enertec  4/ 2015