enertec 3+4/2018 - Page 62

UUTIS  VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. VEXVE ON KEHITTÄNYT ENSIMMÄISEN ÄLYVENTTIILIRATKAISUN MAANALAISILLE KAUKOENERGIAVERKOSTOILLE Modernit voimalaitokset ovat pitkälle automatisoituja ja asiakasmittareita voidaan etälukea, mutta maanalainen kaukoenergiaverkosto on edelleen informaation musta aukko. Energialaitosten tarpeista alkusysäyksen saanut uusi älyventtiiliratkaisu tuo työkaluja verkoston optimointiin, luotettavuuden parantamiseen ja kunnossapidon tehostamiseen. Maailman ensimmäisiä maanalaisia älyventtiileitä on onnistuneesti pilotoitu Espoossa Fortumin kaukolämpöverkostossa vuoden 2018 ajan. SUOMALAINEN JOHTAVA kaukoenergiaventtiileiden val- Verkoston jatkuva mittaus ja optimointi on tärkeää, koska mistaja Vexve lähti kaksi vuotta sitten kartoittamaan yhteis- olosuhteet muuttuvat jatkuvasti energian tuotannon ja käytön työssä energialaitosten kanssa, mitkä ovat energianjakelu­ vaihdellessa. Verkostossa tehottomuutta syntyy esimerkiksi ajet- verkoston ohjauksen ja ylläpidon suurimpia haasteita. taessa ylisuurilla varmuusvaroilla tarkan mittaustiedon puut­ ”Kartoitus paljasti, että samat ongelmat nousivat esiin tuessa kriittisistä haaroista ja verkon latvapisteistä. Myös ver- maasta ja energialaitoksesta riippumatta. Tuotekehityspro- koston muutosten aikaansaamat virtaussuuntien epäedulliset jektin keskiöön nousi kolme selkeää tarvetta, joita uuden muutokset jäävät havaitsematta ilman reaaliaikaista mittausta. älyventtiili­ratkaisun avulla pyritään ratkaisemaan: verkoston Vexven älyratkaisun avulla verkoston muuttuvat tilanteet luotettavuus, verkoston optimoinnin parantaminen ja kunnossa- voidaan havainnoida reaaliaikaisesti, jolloin verkon ohjausta pidon tehostaminen”, kertoo myyntialuejohtaja Maria Kalli. voidaan säätää optimaalisen tarkkaan mittausdatan avulla. Omat erityisvaatimuksensa uuden tuotteen kehitykseen toi- vat kaukoenergiaverkostojen haastavat olosuhteet. Vexven Verkoston optimoitu ajo tuo energialaitoksille merkittäviä kus- tannussäästöjä. uusi älykäs venttiiliratkaisu toimii maan alla omavoimaisesti ilman ulkoista sähkönsyöttöä ja siirtää tiedon pilvipalveluun Odotettu uudistus kaukoenergiaverkostoihin langattomasti. Älyratkaisu on jälkiasennettavissa ilman käyt- Fortumin kanssa yhteistyössä toteutetussa pilotissa käytetään tökatkoja, jolloin uutta teknologiaa voidaan hyödyntää myös Vexve DN 400 palloventtiilejä, mutta älyratkaisu soveltuu kai- olemassa olevissa kaukoenergiaverkostoissa. ken kokoisiin venttiileihin myös jälkiasennettuna. ”Uusi älyratkaisumme on odotettu uudistus perinteisiin kau- Älyventtiilit mullistavat verkoston koenergiaverkostoihin. Vuoden 2018 aikana olemme kehittä- ohjauksen ja ylläpidon neet teknisesti toimivan ja kestävän kokonaisuuden. Tavoittee- Vaikka suunnittelemattomia jakelun keskeytyksiä verkosto­ namme on saada ratkaisu kotimaisten energialaitosten hyö- vuodon vuoksi on Suomessa harvoin (2,4 kpl / energia­laitos/ dynnettäväksi tulevan vuoden aikana”, Maria Kalli päättää.   n vuosi), ovat ne kalliita erityisesti vuodon paikantamisen hitau- den vuoksi. Jopa 90 % vuodon havainnosta tulee ulkopuoli- Löydät Vexven Energia 2018 -messuilta silta. Älyventtiilin avulla kaivon lämpötilaa, kosteutta sekä ver- halli A:n korttelista C2! koston paine-eroja voidaan tarkkailla jatkuvasti ja siihen liitet- tyjen vuodonilmaisinlankojen avulla vuotokohdat voidaan pai- Lisätietoja: Maria Kalli, Myyntialuejohtaja kantaa nopeasti. (Pohjoismaat ja Pohjois-Amerikka), maria.kalli@vexve.com 62 enertec   3–4 /  2018