enertec 3+4/2018 - Page 53

risesta käytä-ja-heitä-pois-taloudesta kiertotalouteen, jossa hyötykäyttöasteen. Jokainen laitoskokonaisuus on kuitenkin eri­ materiaaleilla on arvoa mahdollisimman kauan. Tämä siir­ lainen ja tarvitsee räätälöidyn ratkaisun, jotta toiminta voisi tymä edellyttää myös tehokkaampia kierrätysprosesseja ja olla taloudellisesti kannattavaa. lähes kaikkien jätevirtojen ja prosessijätteiden hyödyntämistä. ”Murskalaitokset ovat erilaisia, joten ratkaisut on kehi­ tettävä yksilöllisesti pala palalta. Kehitämme ja toteutamme Kaasuttimet avuksi yhdessä laitevalmistajien kanssa räätälöidyn ratkaisun tapaus­ Orgaanisen aineksen, erityisesti komposiittimateriaalin, erot­ kohtaisesti”, sanoo VTT:n johtava tutkija Matti Nieminen. telu paloittelujätteestä ei yleensä onnistu mekaanisin menetel­ Ratkaisun tarkoitus on auttaa murskalaitoksia pääsemään min. Tavallinen polttaminen, eli lämpökäsittely hapettavassa ympäristötavoitteisiinsa ja samalla varmistamaan toiminnan ympäristössä, aiheuttaa alumiinin ja raudan kaltaisten metal­ kannattavuus. Prosessi alkaa murskalaitoksen nykyisen mene­ lien hapettumisen, mikä estää niiden talteenoton. telmän ja sen tarpeiden arvioinnilla. Tavoitteena on suunnitella Kaasutuksen avulla paloittelujätteestä voidaan ottaa tal­ ratkaisu, jolla poistetaan orgaaninen aines ja puhdistetaan teen enemmän metalleja. Samalla orgaaninen aines muuttuu tuotettu kaasu, jotta sitä voidaan käyttää energian tuotantoon. polttokelpoiseksi kaasuksi, jota voidaan hyödyntää energian­ Kaasuja voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin. Joillakin tuotannossa. Prosessi vähentää jätteen määrää ja lisää kierrä­ murskalaitoksilla on esimerkiksi oma metallisulatto. tystoiminnan kannattavuutta ja ympäristötehokkuutta. Kaasutuksessa käytetään vähemmän happea kuin jät­ teen polttamisessa, jolloin käsiteltävä materiaali ei täysin pala, vaan merkittävä osa orgaanisesta aineksesta muuttuu polttokelpoiseksi kaasuksi. Puhdistuksen jälkeen kaasu voi­ ”Eräälle asiakkaalle kehitimme kaasutusprosessin, joka tuottaa energiaa 50 megawatin teholla”, kertoo Nieminen. VTT:ltä löytyy ratkaisu myös kaasutusprosessissa jäljelle jäävän tuhkan käsittelyyn. ”Meillä on niin kaasutusprosessin kuin metallin erot­ daan h ­ yödyntää energian tuottamiseksi. Jäljelle jäävän erit­ telun osaamista. Erilaisia teknologioita yhdistelemällä täin metallipitoisen tuhkan jatkokäsittelyllä metallit saadaan autamme a ­ siakkaita tehostamaan heidän jätteen hyöty­ talteen. Näin tuotetaan energiaa vähemmillä päästöillä ja käyttömenetelmiään. Meiltä saa myös apua erilaisten taloudellisesti kannattavammin. Kaasutusmenetelmää voidaan vaihtoehtojen kannattavuuden arvioimiseen sekä liike­ tietyin varauksin käyttää myös kaatopaikoille sijoitetun toimintaesimerkin rakentamiseen sijoittajia varten”, toteaa jätteen hyödyntämiseen, toisin sanoen jätteen uudelleen­ Nieminen. käsittelyyn, orgaanisen aineksen poistamiseen ja metallien talteenottoon. Nyt on aika ryhtyä toimeen ja muuttaa paloittelujäte har­ millisesta kuluerästä tulonlähteeksi. ”Mielestämme asiakkaalle pitää tarjota taloudellisesti kan­ Räätälöidyillä ratkaisuilla parempaa nattava vaihtoehto paloittelujätteen käsittelyyn. Keskitymme kannattavuutta ja ympäristömyönteisyyttä pitämään asiakkaan investointi- ja käyttökulut mahdollisimman VTT:n ratkaisut helpottavat murskalaitoksia saavuttamaan pieninä ja lopputuotteen arvon mahdollisimman suurena”, nykyistä korkeamman materiaalien talteenotto- ja energia­ sanoo Nieminen. n 3–4  /  2018  enertec 53