enertec 3+4/2018 - Page 48

giavarasto, joka edustaa suomalaista tehoelektroniikan ja ohjaus­järjestelmäteknologian huippua. Energiavarastojärjes- telmän verkkolaitteet ja ohjelmistot suunnitellaan ja valmiste- taan Merus Powerin tehtaalla Nokialla, ja energiavarasto toi- mitetaan kokonaistoimituksena Lempäälään. ”Perussuunnitelmat ja konseptit ovat valmiina. Energia- varastoakut saadaan vuoden 2019 puolella, jolloin ne asen- ” Akkujen elinikä ja kustannus­ tehokkuus paranevat koko ajan. netaan kohteeseen. Loppukeväästä sähkövarasto on toimin- nassa”, Leinonen kuvailee aikataulua lokakuun alussa. ”Tämä tarjoaa yhtiölle maailmanluokan referenssin ja tukee Merus Powerin kansainvälistä kasvua energiavarasto- Laatu edellä markkinalla”, pohtii Leinonen. Energiavarastojärjestelmän erityispiirteenä ovat sen sähkön laatua parantavat toiminnallisuudet, joita voidaan hyödyntää Tulevaisuus on akkujen jatkuva-aikaisesti energian varastoinnista ja purkamisesta riip- Leinonen katsoo, että mikroverkot ovat yleistymässä maail- pumatta. malla ja kohteet voivat olla sangen eksoottisia – kyseessä ”Sähkö on Fingridin vaatimukset täyttävää ja siten käytet- tävissä taajuusreservinä”, lisää Leinonen. LEMENE-hanke keskittyy uusiutuvaan energiantuotantoon, voi olla pieni afrikkalainen kylä tai syrjäinen indonesialainen saari, jossa microgrid-teknologia valjastetaan käyttöön. ”Toisaalta uusiutuvien energianlähteiden käyttö muuttuu energian varastointiin ja älykkääseen ohjaamiseen. Merus mielekkäämmäksi näitä ratkaisuja käyttämällä”, Leinonen huo- Powerin teknologia mahdollistaa mm. polttokennojen kytkemi- mauttaa. Aurinko ei aina paista eikä tuuli tuule, mutta sähkö- sen suoraan energiajärjestelmän muodostamaan mikroverk- varasto toimii fiksuna reservinä. koon (microgrid) ja helpottaa uusiutuvan energian käyttöä Samaan aikaan akustot kehittyvät koko ajan. Matkaa teol- ja liittämistä verkkoon. Energiavarastolla on keskeinen rooli lisen mittakaavan akkuratkaisujen lopulliseen läpimurtoon on LEMENEn energiaomavaraisuuden toteutusmallissa. vielä, mutta Leinosen mukaan nyt ollaan jo lähellä. Aki Leinosen mukaan LEMENE-projekti ja yhteistyö Lem- ”Akkujen elinikä ja kustannustehokkuus paranevat ja päälän Energian kanssa tarjoaa Merus Powerille ”ainutlaa- samalla tulee lisää sovelluksia, joiden alati kasvava määrä tuisen mahdollisuuden” toteuttaa megawattiluokan energiava- kirittää akkujen kehittäjiä”, hän toteaa. ”Vielä ei olla maa- rasto edistykselliseen, uusiutuvaa energiaa tukevaan järjestel- lissa, mutta Lempäälän kaltaiset kohteet kertovat, että suunta mään. on oikea ja vauhti hyvä.” n 48 enertec   3–4 /  2018