enertec 3+4/2018 - Page 38

RIITTÄÄKÖ BIOPANNUUN RAAKA-AINETTA? TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN UUDET BIOVOIMALAITOKSET luottavat siihen, että ainetta markkinahintaan ja toimia kannattavasti, raportissa ”vihreää kultaa” riittää vuoltavaksi. Pöyryn viimevuotisen arvioidaan. raportin mukaan metsäteollisuus ja puubiomassaan perustuva Mikäli kuitenkin puupohjaisten biopolttoaineiden energiantuotanto lisää puun kokonaiskysyntää vuoteen 2030 tuotannon edistäminen katsotaan strategisesti tärkeäksi mennessä. tavoitteeksi, ohjauskeinojen tärkein tehtävä on nostaa Valtioneuvoston tilaamassa selonteossa arvioidaan, että uusien biopolttoainelaitosten puustamaksukyky riittävälle puupohjaisten nestemäisten biopolttoaineiden tuotannon tasolle puuraaka-aineen saannin turvaamiseksi. Jotta muun kaupallistuminen samalla ajanjaksolla lisäisi kokonaiskysyntää teollisuuden puun saantia ja kilpailukykyä ei vaarannettaisi, entisestään. Näköpiirissä olevan puun käytön kasvu asettaa tulisi mahdollisten ohjauskeinojen kohdistua ensi sijassa aina ”suuren haasteen” kotimaisille puumarkkinoille. sivutuotteiden kuten kuoren, purun ja metsähakkeen kaltaisiin Pöyryn skenaarioanalyysien perusteella Suomen tulevaisuuden kokonaispuunkäyttö voi nousta jopa 120 jakeisiin. Raportin mukaan biopolttoaineiden tuotantolaitosten miljoonaan m :iin ja hakkuut jopa 87 miljoonan m :iin vuonna tekninen käyttöikä on vähintään 20–25 vuotta, mutta 2030. Puunkäytön kasvusta vastaavat suurimmalta osalta kysynnän kehitys tällä aikavälillä on hyvin epävarmaa ja sellun ja sahatavaran tuotannon ja viennin arvioitu kasvu. riippuvaista poliittisista päätöksistä. Investointien toteutumisen 3 3 Puuvarat mahdollistavat nestemäisten biopolttoaineiden edellytyksenä on, että pääomalle saadaan korkea tuotto tuotannon selvän kasvun nykytasoon verrattuna. investointia seuraavina ensimmäisinä vuosina. Korkeaa Tuotannon kasvulla voi kuitenkin erityisesti korkean tuottovaatimusta ajavat teknologia- ja markkinariskit, biopolttoainetuotannon skenaariossa olla myös negatiivisia jotka investoijat ottavat huomioon investointipäätöksiä taloudellisia vaikutuksia muille puuta käyttäville sektoreille, tehdessään. Ohjauskeinoilla ja niiden ajoituksilla on suuri erityisesti sellun valmistukselle. Selvityksessä arvioitiin kahden merkitys myös puumarkkinoilla, sillä käynnistyessään suuret eri biopolttoaineen tuotantoskenaarion (300 000 t/a ja sellutehdasinvestoinnit jo itsessään kiristävät puumarkkinoita 700  000 t/a) vaikutuksia puumarkkinoihin, puun käyttöön eri merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna. Samanaikaiset sektoreilla sekä kansantalouteen. biopolttoainelaitosinvestoinnit loisivat merkittäviä Biopolttoaineiden tuotannon noustessa nykytasolta 300  000 tonnilla ei tällä selvityksen mukaan ole merkittäviä lisähinnannousupaineita markkinoille. Kaikissa Pöyryn tarkastelemissa skenaarioissa suureksi vaikutuksia metsäteollisuuden tuotantoon. Tämän haasteeksi nousee puun mobilisointi ja puukaupan toimivuus, suuruisen lisätuotannon raaka-aineiksi riittäisivät pääosin sillä puun käytön kasvu on suurta vuoteen 2020/2025 teollisuuden sivutuotteet ja metsähake, joiden tarjonta mennessä jo nykyisillä metsäteollisuuden hankkeilla. kasvaa metsäteollisuuden lisääntyvän puunkäytön myötä. Kansantalouden kannalta parhaat ohjauskeinot keskittyvät Puupohjaisten biopolttoaineiden tuotannon korkean kasvun puun tarjonnan ja markkinoille tulon lisäämiseen, jolloin skenaariossa tuotanto nousisi nykytasolta 700 000 tonnilla, teollisuustuotanto voi kasvaa, mikä samalla tuottaa kasvavia mikä johtaisi siihen, että ainespuuta alkaisi ohjautua pois puupohjaisia sivuvirtoja energian ja biopolttoaineiden kemiallisesta metsäteollisuudesta sekä sivutuotteita pois tuotantoon. energiasektorilta. Molemmissa tarkastelluissa skenaarioissa tarvitaan Puun tuonnilla on merkitystä varsinkin Pohjois- Suomeen suunnitelluille biopolttoainehankkeille sekä uusia ohjauskeinoja puupohjaisten biopolttoaineiden Kaakkois-Suomen teollisuudelle puun saatavuutta markkinoille saattamiseksi. Jotta tuotantoa voisi Suomeen tukevana tekijänä. Kauppapolitiikalla on tärkeä rooli puun syntyä, ohjauskeinojen tulisi taata selkeä markkinanäkymä tuontimahdollisuuksien turvaajana, vaikka onkin selvää, edistyksellisille biopolttoaineille vähintään vuoteen että kasvaviin tuontipuumääriin ei minkään puuta käyttävän 2030 tai 2035 asti. Laitosten puustamaksukyky ei ilman teollisuuden kasvu Suomessa voi perustua, raportissa ohjauskeinoja ole tasolla, jolla ne voivat ostaa raaka- todetaan. n 38 enertec   3–4 /  2018