enertec 3+4/2018 - Page 33

Artukaisten alueelle rakennettu höyryntuotantolaitos. Metsäbiomassan ykkösmaa (ilman turbiinia) on toiminut aivan suunnitelmien mukaan ja kat­ Biomassan käyttö Suomessa on järkevää ainakin siinä mie­ tila on joustava polttoaineen suhteen – eli esimerkiksi häiriö­ lessä, että asukaslukuun nähden Suomi on maailman 15. met­ tilanteissa on siirrytty joustavasti operoimaan 100 % h ­ iilellä. säisin maa ja Pohjoismaiden metsäisin. Sähköstämme itse ”Polttoaineen käsittelyssä on ollut virittelyä ja viime talven asiassa 12 % on peräisin metsäbiomassasta, mikä on maa­ kovasta pakkasjaksosta johtuen myös jäätymisongelmia. Näi­ ilmanennätys – kiitos sivuvirtojaan hanakasti hyödyntävän den suhteen on tiettyjä parannuksia tehty”, hän kertoo. metsä­teollisuuden. Uusiutuvat ovat muutenkin myötätuulessa, sillä tänä vuonna uusiutuvan energian käyttöosuus ohittaa – ilmeisen pysyvästi – fossiilisten polttoaineiden vastaavan osuuden. Ensi vuoden osalta kaikkein merkittävin uusi asia lienee tuontibiopolttoaineen käytön starttaus. ”Kuljetinjärjestely satamasta laitokselle saadaan koekäyt­ töön marraskuussa.” Uusiutuvan energian käyttöosuuden merkittävä muutos on mahdollista, koska Äänekosken ja Naantalin voimalat alkoi­ Artukainen: täyttä höyryä eteenpäin! vat pyöriä täydellä tuotantoteholla tänä vuonna. Turun seudulla on muutakin biopöhinää, sillä lokakuussa Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin moni­ vihittiin käyttöön Artukaisten alueelle rakennettu höyryntuotanto­ polttoainelaitos käynnistyi vuoden 2017 lokakuussa ja kau­ laitos. Bioenergiaa tuottavan höyryntuotantolaitoksen pallinen käyttö aloitettiin joulukuussa. Toimitusjohtaja Tapani hintalappu on noin 14 miljoonaa euroa ja teho on noin Bastman TSE:stä kertoo, että alkutaival ei ole sujunut aivan 12 megawattia. ilman harmeja: ”Turbiinin ongelmien takia ajoimme viisi kuukautta ilman sähkön tuotantoa – siis reduktioiden kautta. Tänä aikana kat­ tilan kuorma oli noin 65 % nimellisestä ja biopolttoaineen osuus oli tuona aikana 60–65 % koko polttoaine-energiasta.” Turpeen osuus polttoaineesta on ollut noin 4 % ja jalosta­ mokaasun samoin – loput on ollut kivihiiltä. Jalostamokaasua varten asennettiin omat kaasupolttimet keväällä. ”Merkittävin ”Turku Energian höyryntuotantolaitos on ensisijaisesti raken­ nettu tuottamaan höyryä ja lämpöä alueella sijaitseville yrityk­ sille”, kertoo projektipäällikkö Jari Lahtinen. ”Ensimmäiset ajot alkoivat tavallaan jo keväällä, kun teimme kaukolämpöä kaupungin verkkoon. Siirtoputken valmis­ tuttua aloitimme varsinaiset ajot syyskuussa ja toimitimme höy­ ryä ensimmäiselle asiakkaalle.” Hankkeessa on mukana viisi alueen keskeistä teollisuus­ uusi asia on biopolttoaineen tuontijärjestelmän starttaus, jonka yritystä: Bayer Oy, Oy Lunden Ab Jalostaja, PCAS Finland Oy, avulla nostamme biopolttoaineen osuuden 75–80 % tasolle”, Suomen Nestle Oy ja Eckes-Granini Finland Oy. Bastman jatkaa. Uusi metsähaketta polttoaineena käyttävä höyryntuotan­ tolaitos vähentää raskaan polttoöljyn käyttöä Turku Energian Biovoimaa ulkomailta tuotannossa sekä hiilidioksidipäästöjä. Samassa yhteydessä Bastman toteaa, että kattila ja prosessi kokonaisuudessa Artukaisten alueelle on rakennettu höyryverkosto. 3–4  /  2018  enertec 33