enertec 3+4/2018 - Page 26

ENNAKOIVA PUHDISTUS TEHOSTAA TEOLLISUUDEN TOIMINTAA TEKSTI: ARI MONONEN KUVA: DELETE Teollisuus- ja voimalaitoksilla tarvitaan yhä enemmän oikea-aikaista ja ennakoivaa puhdistusta. Prosessipesuja on järkevää tehdä laitoksilla muulloinkin kuin huoltoseisokkien aikana. Silloin voidaan välttää tuotannon pullonkauloja ja optimoida laitosten prosesseja. muassa putkistojen likaantumista ja tehdään päätöksiä puhdis- tustöiden oikeista ajankohdista. Ennakoivan puhdistuksen pilottihankkeessa on mukana kaksi selluteollisuuden laitosta. Hankkeen avulla Delete etsii skaalautuvaa toimintamallia, joka soveltuisi laajemminkin erilaisten energia- ja prosessiteollisuuden laitosten käytön­ aikaiseen puhdistukseen. ”Mittausantureilta saatavan datan lisäksi hyödynnämme suuria määriä laitosten prosessidataa nähdäksemme, millä tavoin esimerkiksi putken pintalämpötilan nouseminen vaikut- taa prosesseihin”, Palm täsmentää. Ainakaan pilottivaiheessa antureita ei kytketä laitoksen omaan automaatiojärjestelmään vaan ne lähettävät mobiili- NYKYISIN PROSESSITEOLLISUUDESSA pidetään huolto- dataa suoraan Deletelle. Analyysivaiheessa tietoihin otetaan seisokkeja keskimäärin 1–1,5 vuoden välein. mukaan myös laitoksilta saatua prosessidataa. Teollisuuslaitosten kattiloihin ja putkistoihin kertyvät kars- ”Käytännössä antureita voidaan lukea reaaliajassa esi- tat olisi kuitenkin monesti syytä puhdistaa ennakoivasti huolto- merkiksi 15 minuutin välein ja sitten tehdä tapauskohtaisesti seisokkien välilläkin, laitosten toiminnan aikana. Parhaillaan päätökset siitä, millä tavoin puhdistus toteutetaan prosessin Deletellä on meneillään pilottihanke, jossa kehitetään enna- aikana.” koivasta puhdistuksesta pysyvää palvelumallia teollisuuslaitok- sille. ”Ennakoivan puhdistuksen avulla laitoksia voidaan ajaa tehokkaammin koko seisokkivälin ajan”, Deleten myynti- ja kehityspäällikkö Dan-Olof Palm toteaa. ”Olemme olleet jo aiemmin mukana teollisuuden enna- Palvelupaketit valmisteilla Delete pyrkii saamaan ennakoivasta puhdistuksesta valmiin palvelupaketin teollisuudelle mahdollisimman pian. ”Teollisuuden puhdistuspalvelu on jo nyt Deleten keskeistä liiketoimintaa, mutta jatkossa tavoitteemme on saada puh- koivassa kunnossapidossa, mutta ennakoiva puhdistus on distustyöt juuri oikea-aikaisiksi ja prosessien kannalta opti- kokonaan uusi palvelumuoto.” moiduiksi. Haluamme olla tämän kehitystyön etulinjassa.” ”Ennakoivan puhdistuksen palvelupaketin hinnoittelu voisi Antureita avuksi puhtaudenvalvontaan olla vaikkapa sellainen, että tietylle prosessilaitteistojen puh- Tyypillisesti ennakoivaa teollisuuspuhdistusta tarvitaan vaik- taustasolle määritetään kiinteä kuukausihinta”, Palm pohtii. kapa sellaisissa kohteissa, joissa epäpuhtauksia kertyy lai- Myös energiateollisuudessa tarvitaan esimerkiksi kattiloi- toksen käytön aikana suuria määriä säiliöiden tai putkistojen den ja sähkösuodattimien käytönaikaista ennakoivaa puhdis- sisäpuolelle. tusta. Jos kattilaputkiin kertyy paljon epäpuhtauksia, ne hei- ”Tunnistamme tällaiset kohteet yhdessä asiakkaiden kanssa. Etsimme prosessilinjoilta oikeat kohdat, joihin digitaa- lisia antureita kannattaa asentaa”, Palm selittää. kentävät laitosten hyötysuhdetta. ”Säännöllinen Bang&Clean ® -räjäytyspuhdistus käytön aikana ehkäisee tällaisia ongelmia. Suomessa Deletellä on Linjoille voidaan sijoittaa erityyppistä mittaustekniik- meneillään myös voimalaitosten säännöllisen puhdistuspal- kaa, kuten pintalämpötila-, ultraääni- ja virtaavuusantureita velun pilottihanke, josta saadaan tuloksia jo vuoden 2019 sekä kapasitiivisia antureita. Niiden avulla selvitetään muun aikana”, Palm mainitsee. n 26 enertec   3–4 /  2018