enertec 3+4/2018 - Page 24

ÄLY KIRITTÄÄ SÄHKÖVERKKOJEN KEHITYSTÄ TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: REJLERS FINLAND OY alaisesti yhdeksi isoksi tietojärjestelmäksi. ”Tämän vuoksi Rejlers tarjoaa palveluja yhä enemmän myös kuntapuolelle, jotta mm. yhteisrakentamisen palveluista saadaan parempi hyöty irti.” Haasteena Kankainen näkee sen, että nykyisellään äly- verkoissa ja järjestelmissä on useita eri tietojärjestelmiä, jotka eivät kommunikoi keskenään. Rejlers pyrkiikin rakentamaan verkkoyhtiölle työkaluja, joilla voidaan yhdistää tietoa eri pai- koista yhteen ja samaan järjestelmään. ”Rejlers panostaa digitaalisiin alustaratkaisuihin, joilla voi- daan mullistaa perinteistä tekemistä. Keskeisenä näistä ovat mm. tiedonkeruu ja raportointi, konenäköratkaisut ja tietomal- lintaminen”, toteaa Kankainen ja lisää, että tulevaisuudessa teknologia luo resurssitehokkuutta toimialalla ja muokkaa toi- SÄHKÖVERKOT JATKAVAT digitalisoitumistaan. Sähkö- mintatapoja yhä voimakkaammin. verkkojen digitalisaatio- ja älyverkkopalveluista sekä hajau- tetun energiantuotannon palveluista vastaava palvelupääl- Digikaksoset tulevat likkö Lasse Kankainen Rejlersiltä toteaa, että ”Smart Grid” on Yksi uusi tärkeä työkalu on ns. digitaalinen kaksonen (digital ollut avainsana sähköverkkoliiketoiminnassa jo useiden vuo- twin), joka on kiinteistön tai laitoksen digitaalinen tarkka vas- sien ajan. tine. ”Digitaalisella kaksosella tarkoitetaan 3D-mallia tai 360 ”Rejlers näkee suuret mahdollisuudet tietoliikennetekniikan ja sähköverkkotekniikan yhteenliittymässä sekä eri IoT-järjestel- missä”, Kankainen toteaa. Rejlers Finland Oy on toteuttanut verkkoyhtiöille älyverk- kojen strategiaprojekteja, joiden kautta pyritään valmistautu- maan rakenteelliseen muutokseen. Verkkoyhtiöiden rooli on asteen panoraamakuvia, joilla voidaan esittää kohde tark- kana visuaalisena mallina”, kuvailee Kankainen. ”Digitaalisen kaksosen kautta toimintaa voidaan seurata ja suunnitella etänä ja siihen voidaan myös tuoda reaaliaika- tietoa toiminnan ohjausta varten.” Rejlers on kokeillut digitaalisia kaksosia mm. sähköasema- tulevaisuudessa keskeinen, koska vaatimustaso sähkön siir- ja voimajohtosuunnittelussa Suomessa ja Ruotsissa. Tulevaisuu- ron, jakelun ja tuotannon osalta kasvaa merkittävästi johtuen dessa työkalun uskotaan olevan merkittävässä roolissa mm. sähkö­autoista, hajautetusta energiantuotannosta ja energiate- sähköverkkoyhtiöiden omaisuudenhallinnan tukena. hokkuusvaatimuksista. Kankainen huomauttaa, että termi ’Smart Grid’ sisältää Verkkoyhtiöt luottavat asiantuntijaan valtavan paljon eri asioita. ”Me käsitämme älykkään sähkö- Rejlers Finland Oy on konsultointi- ja suunnitteluyritys, jonka verkon luotettavana ja turvallisena sähköjärjestelmänä, jossa ydinbisnestä on tuottaa sähköverkkoyhtiöille verkosto-omaisuu- sähköä voidaan siirtää eri suuniin. Uudenlainen verkko mah- den hallintaan ja suunnitteluun liittyviä asiantuntijapalveluita. dollistaa nopeat käyttömuutokset ja infrastruktuurin, johon on helppo kytkeä aktiivista tuotantoa ja kulutusta”, hän summaa. ”Toiminta on lähtenyt liikenteeseen mm. jakeluverkkojen suunnittelulla, mutta on myöhemmin laajentunut sähköasema- ja voimajohtoliiketoimintaan”, Kankainen taustoittaa. Hänen Fiksumpaa energiaa, kiitos! mukaansa markkina on kehittynyt nopeasti siten, että asiantun- Smart Gridin lisäksi Rejlers näkee tärkeänä Smart Energy -tee- tijapalveluiden tarve on kovassa kasvussa verkkoyhtiöillä. man. ”Älykkäät energiajärjestelmät tarkoittavat luotettavia tie- ”Sähköverkkoliiketoiminta on elänyt murrosvaihetta viimei- toteknisiä alustaratkaisuja energiatoimialalla. Tietoturvavaa- simmän sähkömarkkinalakimuutoksen jälkeen. Kysyntää on timukset ja järjestelmien väliset rajapintayhteydet ovat avain- ollut mm. rakennuttamisen valvonnan ja turvallisuuskoordinoin- asemassa”, toteaa Kankainen. nin palveluista, maakaapelireitin sijaintikartoituksista ja säh- Kolmas ajankohtainen teema on Smart City. Kankaisen köaseman esisuunnittelutehtävistä. Toisaalta suuret investointi- mukaan ”älykkäät kaupungit” ovat osa isompaa kokonai- volyymit ovat lisänneet työmailla tarvittavan valvonnan mää- suutta, jossa yhdistyvät eri tarpeet ja tietojärjestelmät laaja- rää”, hän listaa. n 24 enertec   3–4 /  2018