enertec 3+4/2018 - Page 18

” Älykkäiden energiaratkaisujen edistäminen työllistää ja avaa uusia liiketoiminta­ mahdollisuuksia. VISION MUKAAN lähivuosina energia-alaan Epävarmuuden ehdoilla? voimakkaimmin vaikuttavat ja toisiinsa kytkeytyvät Visiotyössä listataan myös ”suuren epävarmuuden tekijöitä” muutosilmiöt ovat ilmastonmuutos ja uusiutuvien kuten alan liiketoimintamallien disruptio, energian varas- energiamuotojen nousu, digitalisaatio, kansainvälinen tointi ja energiaomavaraisuus, poliittinen ohjaus ja sääntely, kilpailu sekä asiakkaiden roolin vahvistuminen. energian hinta, kansantalouden ja elinkeinorakenteen kehitys Energia-ala on näiden muutosten edessä ratkaisijan asemassa: visiopaperin mukaan murros palvelullistaa sekä älykkäät koneet ja laitteet. Todennäköisinä ”suuren vaikuttavuuden muutostekijöinä” alaa ja tuo mahdollisesti radikaalejakin muutoksia koko puolestaan nähdään sähköistyminen ja palvelullistuminen, energiajärjestelmän logiikkaan. kaupungistuminen, sähkö-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien integraatio, digitalisaatiokehitys, energiatehokkuuden parantu- Ei yhden muotin asiakasta minen, individualismin tuoma heterogeenisyys sekä tietoturvan Huhtikuussa 2018 julkaistun visiotyön mukaan asiakkaiden merkityksen kasvu. toiveet, tarpeet ja turvallisuus ohjaavat energia-alan muutosta. Nykyisin useimpien ihmisten energiavalinnat Sähköpula ei uhkaa perustuvat pitkälti hintaan, mutta tulevaisuudessa Samaan aikaan Energiateollisuuden visiotyön kanssa asiakasryhmät eriytyvät. Osa asiakkaista arvostaa julkaistiin myös pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden selvitys, vaivattomuutta, osa edullisinta hintaa ja osa tahtoo joka otti kantaa sähköpulan todennäköisyyteen Suomessa toteuttaa arvojaan kuten ympäristöystävällisyyttä tai lähivuosina. Aikaisempi ENTSO-E:n julkaisema MAF 17 omavaraisuutta. -raportti piti nimittäin mahdollisena, että Suomi kärsii Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien kasvu on osaltaan disruptoimassa energia-alan perinteisiä sähköpulasta vuonna 2025. Pohjolan kantaverkkoyhtiöiden mukaan sähköpulan liiketoimintamalleja. Energiamurros luo Suomelle ja todennäköisyys Suomessa on matala vuonna 2025. suomalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia. Maa on Pohjoismaisessa selvityksessä sähköpulan todennäköisyys jo edelläkävijä päästöjen vähentämisessä, uusiutuvan oli kahdeksan kertaa pienempi kuin mitä ENTSO- energian lisäämisessä, kaukolämmityksessä sekä lämmön E:n raportti osoitti. Erot tuloksissa johtuvat laskelmiin käytetystä ja sähkön yhteistuotannossa. mallista ja lähtöoletuksista sekä tarkemmista lähtötiedoista, joita on käytetty yhteispohjoismaisessa selvityksessä. Älykäs energia viralisoituu Lisäksi energian toimitusvarmuus on kova ja hinta Suomi Pohjolan haavoittuvin? kilpailukykyinen. Liikenteen, lämmityksen ja sähkön Pohjoismainen selvityskin silti osoittaa, että Suomessa riski integroiminen edellyttää uusia palveluita, joiden sähkötehon riittämättömyydestä on hieman korkeampi kuin kehittämisessä Suomi on maailman huippua. Älykkäiden muissa Pohjoismaissa. Vuonna 2025 useat samanaikaiset suu- energiaratkaisujen edistäminen työllistää ja avaa uusia ret viat järjestelmässä kylminä, tuulettomina pakkasjaksoina liiketoimintamahdollisuuksia. saattavat johtaa kiristyneeseen tehotilanteeseen. Samalla Suomi on osa EU:n ja maailmanlaajuisia Fingridin mukaan tämäkään ei vielä tarkoita sähkökat- tuotteiden ja palveluiden markkinoita sekä EU:n koja kuluttajille, vaan kantaverkkoyhtiö on varautunut kyseisiin sähkömarkkinoita. Kilpailun myötä uudet ratkaisut voivat tilanteisiin mm. varavoimalaitoksin, joita voidaan käyttää tar- levitä nopeasti. peen tullen. n 18 enertec   3–4 /  2018