enertec 3+4/2018 - Page 12

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttusen mukaan Suomea kuunnellaan maailmalla, koska oma energia- ja ilmastopolitiikkamme on johdonmukaista ja kunnianhimoista. Kaavailujen mukaan vuonna 2030 puolet maassa käytettävästä energiasta on uusiutuvaa – ja fossiilisen energian osuus on jo nyt suhteellisen pieni ja kutistuu vauhdilla. ” Ydinjätehuollossa me olemme maailman ykkönen. sen energian ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkai- seen ja esimerkiksi Geologian tutkimuskeskuksen tutkimustyö sut. edesauttaa mm. geotermisen energian hyödyntämistä. ”Ydinjätehuollossa me olemme maailman ykkönen, koska täällä ainoana maana maailmassa on jo olemassa rakennus- Yhteinen sävel lupa loppusijoituslaitokselle siinä missä muut vielä miettivät.” Nykytilanne ei kuitenkaan aivan tyydytä. Huttusen mukaan politiikan ja rahoituksen painopistettä pitää edelleen siirtää Hiili kalpenee Huttusen mukaan Suomea myös kuunnellaan maailmalla, kohti uusien ratkaisujen löytämistä. ”Tämä tukee pidemmällä aikavälillä paitsi vähähiilistä tule- koska oma energia- ja ilmastopolitiikkamme on johdonmu- vaisuutta myös talouskasvua. Olennaista on saada yritykset, kaista ja kunnianhimoista. ”Kaavailujen mukaan vuonna tutkimuslaitokset ja julkinen valta löytämään yhteisiä kehitys- 2030 puolet maassa käytettävästä energiasta on uusiutuvaa kohteita ja panostamaan niihin yhdessä”, Huttunen linjaa. – ja fossiilisen energian osuus on jo nyt suhteellisen pieni ja kutistuu vauhdilla”, hän huomauttaa. Huttunen katsoo, että nykytilanteessa myös energia- ja Miten temppu sitten tehdään? – Huttunen katsoo, että alaa uudistavaa rahoitusta tarvitaan, mutta monessa tapauksessa kyse on enemmänkin siitä, että löydetään yhteisen edun ja innovaatiopolitiikan kannustimet ohjaavat – yhä kasvavassa tahtotilan aihioita ja toimitaan johdonmukaisesti silloin, kun määrin – uuden teknologian hyödyntämiseen. ”Jo pelkästään maalipaikka aukeaa. TEMin hallinnonalaa tarkastellen meillä on paljon vahvuuk- sia”, hän uskoo. ”VTT tekee monella teknologian alalla maailmanluokan tut- ”Kansainvälisillä markkinoilla on myös tärkeätä kyetä nopeasti skaalaamaan niin tuotannon ja viennin määrää kuin laatuakin. Yrityksillä on totta kai lopulta vastuu itse liiketoimin- kimusta ja Business Finlandin kannustimet tukevat yritysten tut- nasta: tarvitaan sekä kykyä että halua toimia uusilla ja kasva- kimusta, kehitystä ja innovaatiota.” villa markkinoilla.” Ministeriön omat investointituet (energiatuki ja kärki- hanketuki) on kohdennettu vahvasti uuden teknologian ja Ison toimijan kyljessä maailmalle? demonstraatio­hankkeiden edistämiseen. Energiaviraston sään- Huttunen huomauttaa, että suurten sinivalkoisten yritysten mer- tely kannustaa luotettavien ja älykkäiden verkkojen kehittämi- kitystä teknologiahankkeiden veturina ja yhteyksien luojana 12 enertec   3–4 /  2018