enertec 3/2016 - Page 36

RIIKINVOIMAN LAITOSTA VIIMEISTELLÄÄN LEPPÄVIRRALLA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: RIIKINVOIMA Varkauden pohjoispuolelle Leppävirralle rakennettava Riikinvoima Oy:n jätevoimalaitos näyttää ulkoapäin katsottuna jo valmiilta, mutta asennusja viimeistelytyöt ovat vielä loppuvaiheessa. Käyttövalmiiksi laitos saadaan näillä näkymin joulukuussa 2016. Uudessa laitoksessa on kiertopetikattila, joka on jätevoimalaitoksessa melko harvinainen ratkaisu. Suomessa sellaista ei ole aiemmin toteutettu. RIIKINVOIMAN JÄTEVOIMALAITOS rakennetaan koko- ovat vaikuttaneet myös myöhempiin työvaiheisiin. Samaten lai- naistoimituksena. Laitoksen tilannut Riikinvoima Oy on tätä toksen prosessisuunnittelussa on ollut ruuhkaa. Pidämme kui- hanketta varten perustettu yhtiö, jonka omistajina on kahdek- tenkin kiinni siitä, että aikataulussa pysytään, eikä kokonais- san alueellista jäteyhtiötä Itä-Suomesta sekä kaukolämpöyhtiö laitostoimittajakaan ole muuta esittänyt”, Kling korostaa. Varkauden Aluelämpö. Andritz Oy vastaa kokonaislaitostoimittajana voimalaitok- Laitoksen on määrä valmistua joulukuun 2016 puolivälissä. sen suunnittelusta, rakentamisesta ja asentamisesta sekä laitoksen käyttöönotosta. ÅF-Consult Oy toimii hankkeessa voimalai- Koekäyttö alkamassa toksen tilaajan konsulttina. Laitoksen rakentaminen alkoi syk- Voimalaitoksen höyryturbiini asennettiin maaliskuun 2016 syllä 2014. alussa. Muutamaa päivää myöhemmin eli 6.3.2016 suoritet- Lokakuun 2015 alussa voimalaitostyömaalla vietettiin har- tiin laitoskattilan painerungon vesipainekoe. Alkukesän kyn- jannostajaisia. Laitoksen jätepolttoaineen varastot, kattila- nyksellä viimeiset asennustyöt ja kattilan eristystyöt olivat vii- huone, turbiinisali sekä konttorirakennus oli tuolloin saatu har- meistelyä vaille valmiina. jakorkeuteen, ja projektin pääpaino siirtyi rakentamisesta asennustöihin. ”Riikinvoiman laitostyömaa Leppävirralla on kevään 2016 aikana edistynyt merkittävästi”, kertoo voimalaitoksen työmaata valvovan ÅF:n WtE (jätteestä energiaa) -konsultoinnista vastaava Peter Kling. ”Ensi tulet sytytetään apupolttoaineella kesän 2016 alkupuolella.” Valmistuttuaan laitos käyttää vuosittain polttoaineena noin ”Työmaalla on parhaimmillaan ollut satoja rakentajia samaan aikaan”, Kling mainitsee. Esimerkiksi maaliskuussa 2016 työmaavahvuus oli runsaat 350 henkilöä. Kevään 2016 aikana valmistui kaukolämmön pumppaamorakennus. Niin ikään kaukolämmön siirtolinjan rakennustyö Leppävirran ja Varkauden välillä, joka käynnistyi elokuussa 2015, saatiin valmiiksi huhtikuussa 2016. ”Työmaalla asennustöiden aliurakoitsijoina ovat olleet mui- 145  000 tonnia yhdyskuntajätettä. Se kerätään Itä- ja Keski- den muassa varkautelainen MEK Field Engineering Oy, lep- Suomesta sekä Kainuusta. Jätteenpolton yhteydessä syntyvällä pävirtalainen LVI-urakoitsija Mikenti Oy sekä sähkötöissä energialla tullaan jatkossa tuottamaan suuri osa Varkauden ­Caverion Oy:n Keski-Savon osasto”, ÅF:n asiakkaan asennus- kaupungin kaukolämmöstä. valvoja Sami Nissinen mainitsee. ”Projektissa on ollut aikataulupaineita ja on edelleen. Viime talven tiukka pakkaskausi toi joitakin viivytyksiä, jotka 36 enertec  3/ 2016 ”Voimalaitosalueen maanrakennustöitä on tehnyt Suomen Maastorakentajat Oy.”