enertec 3/2016 - Page 23

AMEC FOSTER WHEELER ENERGIA OY toimittaa Seinä- ”Tiukentuvan ympäristölainsäädännön myötä raskaan polt- joen Energian Hanneksenrinteen lämpölaitokselle polttoaine- toöljyn käyttö tulee mahdottomaksi sen rikkipitoisuuden takia. muutoksen, jossa siirrytään öljyn käyttämisestä biopolttoainei- Uusi laitos täyttää uuden ympäristölainsäädännön mukaiset siin. päästövaatimukset: laitoksessa on urean syöttö typenoksidien Uudistetun laitoksen, niin sanotun biopölylaitoksen, polt- poistoon, tyhjä veto höyrystyneiden alkalimetallien kiteyttä­ toainerepertuaariin kuuluvat muun muassa puupelletti, murs- miseksi ja kalkin syöttö rikin poistoon”, projektinjohtaja Raimo kattu puubriketti, kuivattu kuori- ja metsähake, pelletit, metsä- Tyni Seinäjoen Energia Oy:stä kertoo. hake, ruohovartisista kasveista valmistetut pelletit ja turvepel- ”Hankkeen käynnistävänä voimana oli ympäristölainsää- letti. Lisäksi laitoksessa voidaan käyttää tarpeen mukaan vara- dännön päästömääräysten tiukkeneminen ja taajaman raken- polttoaineena kivihiiltä. nuskannan kasvu. Niiden takia tarvitsimme uuden ratkaisun, Jauhetun pölyn varastosiilot. 3 / 2016  enertec 23