enertec 3/2016 - Page 10

KUVA: BIOENERGIA OY ” Bioenergia ei ole rajaton resurssi. Tiilikaisen erityisavustajaksi ruoriin hyppäsi Laurikka, joka dessaan 2 % vuonna 2015 ja toisen kotimaisen polttoaineen, korostaa, että bioenergia on keskeisessä roolissa sekä hallitus- turpeen, vielä enemmän eli 11 %. ohjelmassa ja Suomen energia- ja ilmastostrategiassa. Virta vie nyt valtiovallan kaavailuja vastaan: hallituksen ”Haluamme myötävaikuttaa siihen, että niin Suomessa tavoitteissa päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisä- kuin EU:ssakin tehdään tänä vuonna hyviä ratkaisuja bioener- tään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli gian mahdollisuuksista”, linjaa Laurikka. prosenttiin. Omavaraisuutta, johon lasketaan myös turve, taas lisätään yli 55 prosenttiin ja samalla luovutaan kivihiilen käy- Hyväksyttävyys tapetilla Työsarkaa toki riittää. Haasteista suurimmat liittyvät tällä het- töstä energiantuotannossa. Viime vuonna uusiutuvan energian osuus energian koko- kellä markkinatilanteeseen ja bioenergian hyväksyttävyyteen, naiskulutuksesta oli 35 prosenttia. Puun energiakäytön osuus Laurikka arvioi. ”Bioenergian mallimaa” ei myöskään aina kaikesta uusiutuvasta energiasta on yli 80 % ja metsähakkeen pysy yksiselitteisesti kasvupolulla: esimerkiksi Luonnonvarakes- rooli puun energiakäytön kasvussa on ollut keskeinen. Hak- kuksen toukokuiset luvut kertovat karua kieltä metsäpolttoainei- keen käyttö kasvoi vuosina 2008–2013 ja oli korkeimmillaan den käytön jatkuvasta alenemisesta. Metsähakkeen kokonais- 8,7 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2014 kulutus kuitenkin käyttö on vähentynyt toista vuotta peräkkäin ja pienentynyt laski 8,2 miljoonaan ja vuonna 2015 8,0 miljoonaan kuutio- 8  % vuodesta 2013. Puun energiakäyttö pieneni kokonaisuu- metriin. 10 enertec  3/ 2016