enertec 3/2015 - Page 51

tyessä tarvitaan yhä enemmän tuotantoa, joka kykenee rea- täessä on syytä selvittää, onko joella omaa vaelluskalakantaa. goimaan sähkön kulutuksen ja tuotannon vaihteluihin. Uusiu- Kalojen nousu yläjuoksulle kutuaikaan otetaan suunnittelussa tuva ja kotimainen vesivoima soveltuu tähän erinomaisesti.” huomioon eri keinoin. Tarvittaessa suunnitellaan kalateitä kalojen liikkumisen turvaamiseksi. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä, Tulvahuippuja leikataan vaan lisäksi tarvitaan muita keinoja kuten kalojen istutuksia ja Juha Kähkölä korostaa, että myös paikallisten asukkaiden ylisiirtoja.” näkökulma otetaan uudessa vesirakentamisessa huomioon sekä suunnittelussa että käytössä. ”Esimerkiksi juoksutuksissa on pyrittävä pitämään vedenkorkeudet vakaina.” ”Uusimmissa suunnitelmissa on mukana sulkuja. Niiden ansiosta veneellä kulkeminen on helpompaa, kun padot eivät katkaise vesireittiä.” Vastaavasti rakentamispaikoilla ” Vesirakentamisen suunnitelmia pidetään vireillä ja esiintyvien muiden eliöiden elinolot pyritään Kähkölän mukaan säilyttämään. ”Erityisesti Natura-alueiden tuntu- kehitetään koko ajan, massa luontoarvojen säilyttäminen vai- sillä vesivoimaa tarvitaan kuttaa olennaisesti teknisiin ratkaisui- Suomessa. hin. Uuden vesirakentamisen suunnittelussa hyödynnetään mittauksiin perus- Tulvasuojelu liittyy usein läheisesti vesi- tuvia mallinnuksia, joiden avulla saa- voimarakentamiseen. ”Oikein suunnitellulla vesivoimaraken- daan täsmällistä tietoa rakenteiden vaikutuksista maisemaan tamisella pystytään leikkaamaan myös tulvahuippuja”, Käh- eri vuodenaikoina.” kölä pohtii. ”Toki tässäkin vaikuttavat paikalliset erityispiirteet. ”Pohjois-Suomessa myös porojen laiduntaminen ja vaso- Suojelluilla tulvaniityillä veden on voitava tulva-aikana käydä minen ovat tärkeitä kysymyksiä. Haitat porotaloudelle pyri- riittävän korkealla, jotta alueet saavat vettä. Tämä otetaan tään minimoimaan yhteistyössä paliskuntien kanssa”, painot- vedenkorkeuksien suunnittelussa huomioon.” taa Kähkölä. Vaelluskalojen palauttamista edistetään Tekniikkaa uudistetaan Lohien ja muiden vaelluskalojen suojelu on vuosien mittaan tul- Turbiiniteknologian kehittyminen on osaltaan vähentänyt vesi- lut yhä keskeisemmäksi. ”Vesirakentamisen suunnitelmia teh­ voimarakentamisen ympäristöriskejä. 3 / 2015  enertec 49