enertec 3/2015 - Page 46

POHJOIS-SUOMESSA ULKOISTETTIIN VESIVOIMALAITOSTEN KUNNOSSAPITOA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: CAVERION INDUSTRIA OYJ Eri alojen teollisuusyritykset ovat jo pitkään ulkoistaneet laitostensa huoltotoimintaa ja ennakoivaa kunnossapitoa erillisille alihankkijoille. Sama käytäntö on viime vuosina tullut yhä yleisemmäksi myös vesivoimalaitosten huollossa. Monenlaisiin teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut Caverion Industria Oy vastaa nykyään 23 vesivoimalaitoksen huolloista ja ylläpidosta Oulun pohjoispuolella. AIEMMIN VESIVOIMALAITOKSIA huolsivat laitosten omis- ”Asennusliiketoiminta on nyt muuttunut. Vesivoimalaitok- tajat Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy, jotka käyttivät työssä sissa ei ole enää niin paljon modernisointitarvetta kuin ennen. omia asentajiaan. Nyt suuri osa huoltotöistä on ulkoistettu Voi olla, että suunnitteilla oleva Sierilän voimalaitos muodos- Caverion Industria Oy:lle, jonka palvelukseen on siirtynyt vesi- taa uuden näkökulman tähän asiaan”, Luotolinna pohtii. voimayhtiöiden palkkalistoilla ollutta huoltohenkilöstöä. ”Aloitimme neuvottelut yhteistyöstä Kemijoki Oy:n vesivoi- ”Huoltotoiminnan ulkoistaminen oli järkevää, koska se toi synergiaetuja. Toisaalta eri yritysten yhteiset tavoitteet tuki- malaitosten huolloista kesäkuussa 2013”, Caverionin johtaja vat toisiaan.” Caverionissa on jo aiemminkin todettu, että kun- Jukka Luotolinna toteaa. nossapidon ulkoistaminen voi tuoda toimintaan pitkäjäntei- Caverion aloitti ensin yhteistyön PVO-Vesivoiman kanssa seitsemän vesivoimalaitoksen huoltotöistä 1.9.2013 Ii- ja syyttä ja kustannustehokkuutta sekä parantaa laitosten käytettävyyttä. Kemijoella. Puoli vuotta myöhemmin mukaan tuli 16 Lapissa sijaitsevaa Kemijoki Oy:n vesivoimalaitosta. ”Sopimuksissa on pykälät vesivoimalaitosten jatkuvasta Hyviä käytäntöjä kehitetään Luotolinnan mukaan voimalaitosten kunnossapitoa hoidetaan kunnossapidosta ja laitosvalvonnasta. Erityisesti tulva-aika on järjestelmällisesti. Työssä hyödynnetään kunnossapitojärjestel- vesivoimalaitosten kannalta kriittinen ajanjakso”, sanoo Luo- miä. ”Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järkiperäistämään tolinna. huoltotoimintaa. Tarvittaessa voimme jopa toimittaa uusia ”Huolehdimme myös siitä, että laitosten vuosihuollot ja muut tarvittavat seisokit hoidetaan ennakoivasti ja hallitusti.” ohjausjärjestelmiä sekä päivittää olemassa olevia järjestelmiä elinkaarensa loppusuoralla oleville osa-alueille.” Todennäköisesti huoltoon tulee myös aiempaa enemmän kilpailutusta. Uusi alueyksikkö vesivoimahuolloille ”Olemme olleet varsin tyytyväisiä tähän yhteistyömalliin. Kun kunnossapidon palvelusopimukset oli tehty, Caverion Olemme matkan varrella oppineet paljon esimerkiksi yhteis- Industria perusti oman vesivoimalaitoshuoltoon keskittyvän kuntavastuun merkityksestä vesivoimaliiketoiminnassa. Oulun alueyksikön Rovaniemelle. Yksiköllä on kaikkiaan 110 työn­ pohjoispuolella Caverion on nyt käytännössä merkittävin toi- tekijää ja sivutoimisto Sodankylässä. ”Caverionin Teollisuuden mija, joka hoitaa vesivoimalaitosten kunnossapitoa.” ratkaisuilla ei aikaisemmin ollut huoltotoimintayksikköä Rova- Käytännössä yhteistyötä tehdään aika ajoin paitsi vesivoi- niemen tai Sodankylän seudulla, joten oli oikea aika perustaa mayhtiöiden myös muiden alalla toimivien alihankintayritysten sellainen. Samalla pystymme kehittämään omaa liiketoimin- kanssa. Kemijoki Oy esimerkiksi on ulkoistanut velvoite-, pato- taamme.” turvallisuus- ja ympäristötöiden liiketoimintakokonaisuuden