enertec 3/2015 - Page 43

” Turvataanko sähkönsaanti poikkeustilanteissa pelkästään UPS-laitteella vai asennetaanko myös erillinen generaattori? Espoon Koskelossa valmistetaan monen tehoisia UPS-laitteistoja sekä niiden asennuskaappeja. tään tunnin ajan, selvitään yleensä akuilla tai akkuihin perus- ”Lisäksi UPS-laitteen käyttö yhdessä generaattorin kanssa tuvilla UPS-laitteilla. Joissakin kriittisissä käyttökohteissa voi- on suositeltavaa, koska silloin voidaan saada laadukasta säh- daan kuitenkin tarvita pitkäkestoista tai jatkuvaa varavoiman köä”, toteaa Johansson. syöttöä, ja silloin generaattori on paikallaan.” Usein varavoimageneraattorina on polttomoottorityyppi- Latausvalvonta pidentää nen generaattori, joka käyttää polttoaineena joko bensiiniä varavoima-akkujen ikää tai dieselöljyä. Kaikissa varavoimajärjestelmissä on kuiten- Joissakin käyttökohteissa ehkä riittää varavoiman saaminen kin tyypillisesti jonkinlainen UPS-laite mukana. Vaikka vara- siksi aikaa, että tietokonesovellukset saadaan ajetuksi alas. voima saataisiin pääasiassa generaattorista, UPS-laitteen ”Yleensä toiminta saadaan hallitusti ajettua alas alle puolessa akkuja tarvitaan sähkökatkon alkuvaiheessa ennen generaat- tunnissa”, Johansson muistuttaa. torin käynnistymistä. ”Jos lisäksi ei-kriittisiä laitteita kytketään pois päältä säh3 / 2015  enertec 41