enertec 3/2015 - Page 35

Beckhoff Automation Oy lyhyesti Ratkaisuja moneen lähtöön Beckhoff toimittaa avoimia automaatiojärjestelmiä, jotka Beckhoff toimittaa avoimia automaatiojärjestelmiä, muun pohjautuvat PC-pohjaiseen ohjaustekniikkaan. Tuotevalikoi- muassa I/O- ja kenttäväyläkomponentteja, liikkeenohjaustuot- maan kuuluvat muun muassa kenttäväyläkomponentit, liik- teita, ohjauspaneeleita, teollisuus-PC-laitteita sekä automaati- keenohjaustuotteet, teollisuus-PC:t ja ohjauspaneelit sekä osovelluksien ohjelmistoja ja kommunikaatiokirjastoja. Järjes- automaatiosovelluksien ohjelmistot. Eri ryhmien tuotteita voi- telmät perustuvat PC-pohjaiseen ohjaustekniikkaan. PC-poh- daan käyttää erillisinä komponentteina, tai ne voidaan integ- jaisuus mahdollistaa helpon liitettävyyden ylempiin järjestel- roida täydellisiksi ohjausjärjestelmiksi. Beckhoffin tuotteita ja miin sekä mm. 3. osapuolen ohjelmistojen helpon integroinnin järjestelmäratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti monen- samaan laitteeseen. Lisäksi ohjain on valittavissa ja päivitettä- laisissa sovelluksissa, työstökeskuksissa, sähkölaitosauto- vissä helposti kulloisenkin tarpeen mukaisesti. maatiossa ja älykkäässä rakennusautomaatiossa. ­Beckhoff Kun sama järjestelmä hoitaa koko automaation, välissä ei ­Automation Oy on Beckhoff Automation GmbH:n 100% tarvitse käyttää muuntimia, gateway-yksikköjä tai sovittimia. omistama tytäryhtiö. Konsernin liikevaihto on n. 500 M€. Beckhoffin automaatiojärjestelmä tukee sekä sarjaliikennepoh- Sähkönjakelu- ja sähkölaitosautomaatio pohjaista IEC 60870-5-104 -tiedonsiirtoprotokollaa. Uudempi tähtäimessä IEC 61850 -protokolla on myös tuettu. Tarpeen mukaan lait- Beckhoff Automation Oy:n toimittamien automaatiojärjestel- teistoon voidaan lisätä energiamittaus-, erotinohjaus-, lämpö- mien pääkäyttäjinä ja kohderyhminä ovat olleet erityyppi- tilamittaus- tai tilavalvontakortteja. Tarvittaessa hälytykset kul- set tehdasautomaatiosovellukset sekä vaativat rakennusauto- kevat valvomoon erillisiä tiedonsiirtoreittejä pitkin, ja mukaan maatioratkaisut. Myös tuulivoimalapuistojen automaatiorat- saadaan haluttaessa myös kamerakuvaa paikan päältä. jaista IEC 60870-5-101 ‑tiedonsiirtoprotokollaa että Ethernet- kaisuja on toimitettu jo pitkään. “Olemme jonkin aikaa seuranneet sivusta sähkölaitosautomaation tarpeita ja todenneet Partnereita tuotetarjontamme sopivan hyvin alustaksi moderniin sähkö- Beckhoff -automaatiojärjestelmät perustuvat liitännöiltään, laitosautomaatioon. Tuemme käytössä olevia alan kommu- rajapinnoiltaan ja ohjelmoinnin työkalujen osalta avoimiin nikointistandardeja ja teollisen suurvolyymituotannon kautta standardeihin. Tällöin osaavien resurssien saanti on helpom- voimme tarjota kustannustehokkaan laajennettavissa ole- paa ja automaatiojärjestelmäkohtainen koulutusjakso var- van teollisiin standardeihin perustuvan sähkölaitosautomaa- sin lyhyt. “Haemme jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita tioalustan. Teollinen tausta antaa varmuuden myös laittei- myös sähkölaitosautomaatiopuolelle tarjoamaan ”avaimet den ja After Sales-palveluiden saatavuudesta pitkällä aikavä- käteen” ‑ratkaisuja sähkö- ja energialaitoksille”, toteaa Jarmo lillä”, kertoo Beckhoff Automation Oy:ssä sähkönjakeluauto- ­Hillebrand. Osaavia yhteistyökumppaneita sähkölaitosauto- maatiosta vastaava liiketoiminnan kehityspäällikkö Jarmo maatiossa ovat mm. Seinäjoella toimiva Energineering Oy ­Hillebrand. sekä Himangan Sähkö ja Automaatio Oy. n Lisätietoja: Beckhoff Automation Oy, www.beckhoff.fi, Jarmo Hillebrand, j.hillebrand@beckhoff.fi, p. 020 7423 829. Beckhoff CX5000-sarjan alaasemaohjain on helposti laajennettavissa tarpeiden kasvaessa. Järjestelmä tukee laajaa valikoimaa kommunikointiprokollia ja anturisignaaleja. 3 / 2015  enertec 33