enertec 3/2015 - Page 30

KUVA: FORTUM OYJ ” Älykkäiden sähköverkkojen myötä sähkön kysyntä joustaa nykyistä enemmän tuotannon mukaan. sähkömarkkinoiden integraatiolle, kilpailukyvylle ja toimitus- muotojen lisääntyessä. Samalla tämä tehostaa tuotantoresurs- varmuudelle asettamia tavoitteita. Älykkään sähköverkon odo- sien käyttöä ja pienentää hintavaihteluita. tetaan lisäävän kansalaisten hyvinvointia ja luovan paljon uusia työpaikkoja. Älyverkolle on olennaista kaksisuuntaisuus: hajautetun tuo- SGEM finaaliin CLEEN Oy:n koordinoima SGEM-tutkimusohjelma (Älykkäät tannon myötä energia virtaa nykytilanteesta poiketen molem- sähköverkot ja energiamarkkinat, Smart Grids and Energy piin suuntiin. Samoin tiedonsiirto tapahtuu sekä verkkoyhtiöstä Markets) tuli päätökseensä tänä vuonna. V ​ iisivuotisen tutkimus- asiakkaan suuntaan että päinvastoin. Tiedonsiirto mahdollis- ohjelman tavoitteena oli kehittää kansainvälisiä älysähköverk- taa myös verkonhallinnan verkon käyttötapojen muuttuessa. koratkai