enertec 2/2018 - Page 50

UUTIS  VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Valmetin leijukattilapolttimet sisältävät älykkäitä, mutta yksinkertaisia innovaatioita kuhunkin kattilaprosessiin ja polttoaineelle erikseen suunniteltuina. VALMET ON VAHVA TOIMIJA YMPÄRISTÖMYÖTÄISTEN MONIPOLTTOAINELEIJUKATTILOIDEN POLTINTOIMITTAJANA GLOBAALI TAVOITE vähentää kasvihuonekaasuja sekä ten polttoaineiden ja myös jätepolttoainevirtojen osuus selvästi haitta-ainepitoisia savukaasupäästöjä tuo jatkuvasti työtä Val- kasvanut. Niinpä biokaasut, bioöljyt, jalostamokaasut, kaato- metin kattilaliiketoiminnalle. Asiakkaat eivät halua myöskään paikkakaasut, jätekaasut ja -nesteet ovat nykyään arkipäivää sitoutua vain yhteen polttoaineeseen kuten hiileen tai turpee- leijukattiloidenkin poltinlaitteille. Samalla käyttäjä voi siis hyö- seen vaan nykyinen trendi on suunnitella kattilat todellisiksi dyntää sivuvirtoja ja sekundäärisiä lisäpolttoaineita kattilassa useiden eri polttoainevaihtoehtojen monipolttoainekattiloiksi. saaden vastaavasti polttoainekustannussäästöjä pääpoltto­ Valmet onkin tällä alueella globaali edelläkävijä. aineessa ja toisaalta asiallisen tavan polttaa pois sivuvirtoja. Viimeisimpiä monipolttoainekattilatoimituksia ovat mm. Valmet onkin kehittänyt kokonaisvaltaisen poltintuoteper- Naantali, Porvoo ja Oulu. Ulkomaisia kohteita ovat mm. heen leijukattiloille erilaisten nestemäisten ja kaasumaisten Venäjä, Kiina ja Portugali. Myös Yhdysvalloissa on kasvanut polttoaineiden monipuoliseksi hyödyntämiseksi. Polttimet ovat kysyntä Valmetin monipolttoaineratkaisuille. erikseen kuhunkin kattilaprosessiin täsmäsuunniteltuja, koska Valmetin Ympäristöjärjestelmät-yksikön osana toimii myös useimmat toimitukset ovat Valmetin yhteistyöhankkeita ja sisäi- yli 20 ammattilaisen poltintiimi, joka varustaa kattilat alan kor- siä integroituja teknisiä- ja toimitusprosesseja, jolloin loppu- keimpien standardien ja vaatimusten mukaisilla poltinlaitteilla. tulos asiakkaalle on paras mahdollinen. Luonnollisesti Valmet Paitsi, että polttimien tulee olla turvallisia, käyttövarmoja ja voi toteuttaa yhteistyöhankkeen myös erilaisiin uusintainves- helppohoitoisia leijukattilan vaativissa olosuhteissa, on vaati- tointeihin, polttoainekonversio- ja päästövähennysprojektei- muksena myös erilaisten biopolttoaineiden puhdas poltto kat- hin.   n tilaprosessin osana. Vaikka tyypilliset apu- ja tukipolttoaineet ovat edelleenkin fossiilista alkuperää, on erilaisten biopohjais- 50 enertec   2 /  2018 Lisätietoja: www.valmet.com