enertec 2/2018 - Page 44

Elokuussa 2017 käynnistynyt Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas mahdollistaa osaltaan uusiutuvan energian merkittävää käyttöosuuden kasvua. UUSIUTUVAN ENERGIAN DIREKTIIVI (RED II) nytkähti taas eteenpäin tammikuussa, kun Euroopan parlamentti äänesti 17.1.2018 kannastaan uusiutuvaa energiaa, ener- giatehokkuutta sekä energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden seurannan hallintomallia koskeviin lakiesityksiin. Suomen kan- nalta RED II on tärkeä, sillä se luo kehikon uusiutuvan ener- gian edistämiselle vuoteen 2030 saakka. Direktiiviin sisältyvät ” Historiallinen taitekohta on käsillä tänä vuonna. biopolttoaineita ja bioenergian kestävyyttä käsittelevät kohdat Kestävyyden arviointiin järkeä ovat Suomen kannalta erityisen keskeisiä. Investointivarmuuden luomisen osalta äänestystulos jätti jon- Euroopan parlamentin kannan mukaan liikenteen uusiu- kin verran toivomisen varaa. Jatkoneuvotteluissa tulisi varmis- tuvan energian osuuden kokonaistavoite vuonna 2030 tulee taa, että luodaan aidot investointeja edistävät puitteet ilmasto- olla vähintään 12 prosenttia. Kehittyneiden biopolttoaineiden ja uusiutuvan energian tavoitteisiin pääsemiseksi, pohtii Tiili- osuus tulee olla vähintään 3,6 % vuonna 2030.  kainen. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikai- ”Bioenergian kestävyyskriteereissä on tärkeää, että met- nen harmittelee, että neuvoston joulukuussa saavuttama säbiomassan tuotannon kestävyyttä voidaan tarkastella maa- yhteisymmärrys ei ollut liikenteen uusiutuvan energian ja tasolla sekä hyödyntää olemassa olevia instrumentteja”, hän biopoltto­aineiden tavoitteiden kunnianhimon osalta toivotta- toteaa. valla tasolla. Jatkoneuvotteluja ajatellen hän pitää kuitenkin Uusiutuvan energian direktiiviä ja muita Euroopan parla- hyvänä, että Euroopan parlamentti äänesti näiltä osin kun- mentin täysistunnossa käsiteltyä lakiesityksiä käsitellään seu- nianhimoisempien tavoitteiden puolesta. raavaksi Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja Euroo- 44 enertec   2 /  2018