enertec 2/2018 - Page 39

Vuonna 2024 käytöstä poistuva Hanasaaren voimalaitos. merkitsee se noin 1100 GWh:n biopolttoainemäärää; hak- keena tämä tarkoittaa 1,2 miljoonaa irtokuutiometriä. Turussa tapahtuu muutenkin, sillä keväällä aloitettiin 2017 Artukaisiin rakennettavan uuden höyryntuotantolaitoksen rakennustyöt. Turun Energian laitos käyttää pääpolttoainee- naan puupohjaista metsähaketta tuottaessaan höyryä alueen yrityksille. Samalla laitos vähentää raskaan polttoöljyn käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä Turun Energian tuotannossa. Laitos val- mistuu syksyllä 2018. Työn alla on parhaillaan myös Lahti Energian Kymijärvi III -voimalayksikkö, jonka hintalappu on 165 miljoonaa euroa. Laitos tuottaa alussa pelkästään kaukolämpöä. Oman sähkön- tuotannon aloittamiseen on varauduttu tilaamalla höyrykatti- lalaitos, jonka osuus investointikokonaisuudesta on 60 miljoo- naa euroa. Voimalan koekäyttö ja testaus alkaa kesällä 2019 ja laitos valmistuu käyttöön vuonna 2020. Uuden voimalaitoksen val- mistuttua vanha Kymijärvi I -kivihiililaitos laittaa lapun luukulle. ” Vanha kattila muutetaan biopolttoaineilla toimivaksi. Oulussa kuokka maahan kesällä Oulun Energia Oy rakennuttaa Laanilan teollisuusalueelle Ouluun uuden 215 megawatin monipolttoainevoimalaitoksen, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. Päätös 200 miljoonan euron investoinnista tehtiin tammikuussa 2018, jolloin käynnistyi myös laitoksen suunnittelu. Laitoksen rakentaminen alkaa kesä- kuussa. Voimalaitos valmistuu käyttöön marraskuussa 2020, jolloin se korvaa samana kesänä tuotannosta poistuvan pääosin tur- vetta sekä puuta käyttävän Toppilan 1 -voimalaitosyksikön. Uusi biovoimalaitos nostaa uusiutuvan energian osuutta huomatta- vasti tuotantotehokkuudellaan ja uusiutuvan poltto­aineen osuu- den kasvulla. Tavoitteena on, että voimalaitos käyttäisi polttoai- neenaan noin 70 prosenttia puuta, loput kierrätyspuuta ja tur- vetta. Vantaalle vihreämpi pannu Vantaan Energia investoi 53 miljoonaa euroa uuteen kuplape- tikattilaan, jonka teho on 120 megawattia. Martinlaakson bio- voimalan muutostyössä vanha kattila muutetaan biopoltto­aineilla toimivaksi tämän vuoden lopussa. Biovoimalassa käytetään polt- Turussa hurjat hakemäärät toaineena pääasiassa kotimaista läheltä tuotua puuhaketta, Turun Seudun Energian Naantalin monipolttoainelaitos käyn- kuten ylijäämähaketta, sahanpurua ja vaneriteollisuuden hukka- nistyi vuoden 2017 lokakuussa. Laitoksessa syntyy 396 MW paloa. energiaa, josta 146 MW on sähköä ja 250 MW lämpöä. Biovoimalan valmistumisen myötä Vantaan Energia on muu- Biopolttoaineiden tavoiteosuus alkuvaiheessa on 40 prosent- tamassa vuodessa puolittanut hiilidioksidipäästönsä sekä vähen- tia. Polttoaineen kokonaismäärän ollessa noin 2700 GWh tänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöään 60 prosenttia.   n 2  /  2018  enertec 39