enertec 2/2018 - Page 23

Luotettavaa tehoa - Siellä missä tarvitset QES-sarja sisältää monipuolisia ja käteviä 9-1250 kVA generaattoreita jotka tarjoavat luotettavaa siirrettävää tehoa, jopa kaikkein vaativimmissa työkohteissa. QES-generaattori on viisas valinta. www.atlascopco.fi Myös puhtaasti biomassalla Valmetin toimitukseen sisältyvän kiertoleijuteknologiaa hyödyn- tävän CYMIC-kattilan pääasiallisina polttoaineina tullaan käyt- tämään biomassaa, turvetta ja kierrätyspolttoainetta. ”Kattilassa voidaan polttaa tehokkaasti myös pelkkää biomassaa”, lisää Kokko. Kattila tuottaa 80 kg/s korkeapainehöyryä 120 bar pai- neessa ja 540 °C lämpötilassa. Höyryteho on 195 MW. Höy- ryn parametreja voidaan tulevaisuudessa muuttaa riippuen ” Suopeat poliittiset tuulet kirittävät monipolttoainekattiloiden menekkiä. poltettavan kierrätyspolttoaineen laadusta ja osuudesta. CYMIC-kattiloita on myyty yli 90 kappaletta ympäri maa- ilmaa, kertoo Kokko. ”CYMIC-kattila ei sinänsä ole uusi kek- sintö, koska se on jo yli 20 vuotta vanha, mutta tuotetta kehite- tään jatkuvasti.” Ari Kokon mukaan savukaasun puhdistus muuttuu koko ajan isommaksi laitekokonaisuudeksi: ”Tämä lisää kustannuk- Kaukolämpöä savukaasuista sia investoinnin osalta ja myös käyttökustannuksia käytettävien Toimitukseen sisältyvän savukaasujen puhdistuslaitteiston lisäaineiden muodossa.” avulla pystytään täyttämään kiristyvät päästörajoitukset. Savu- Kokkokin huomauttaa, että nähtävissä on päästörajojen kaasujen käsittelyjärjestelmään kuuluu puhdistuksen lisäksi jatkuva kiristyminen samalla kun teknologia kehittyy. ”Paikalli- savukaasun lauhdutin, jolla voidaan tuottaa 55 MW kauko- nen ympäristöviranomainen pystyy määrittämään tietyn haaru- lämpöä. Syntyvästä lauhteesta puhdistetaan vettä voimalaitok- kan sisältä kyseisen laitoksen tietyt päästökomponentit ympä- sen käyttöön sekä kaukolämpöjärjestelmän lisävedeksi. ristölupaa haettaessa.” 2  /  2018  enertec 23