enertec 2/2017 - Page 63

ISOVER TEKNISILLÄ ERISTEILLÄ SAAVUTAT ENERGIANSÄÄSTÖTAVOITTEET ENERGIAN SÄÄSTÖPOTENTIAALI teollisuudessa on suuri. EIIF:n (European Industrial Insulation Foundation) mukaan paremmin eristämällä voitaisiin saavuttaa energian säästö, joka vastaa määrällisesti 15:tä 500 megawatin kivihiilivoima-  SFS 3976 (putki-, säiliö- ja laite-eristykset) -standardissa lan määrää. Modernissa passiivitalossa tavoitellaan lämpöhä- määritellään eristeille tehokkuusluokat 1–5 riippuen tuottei- viötä alle 3 W/m 2 , kuitenkin teollisuudessa hyväksytään jopa den ominaisuuksista, maksimilämpötilankestosta sekä lämmön- 150 W/m lämpöhäviö. johtavuudesta. Hyvään eristystapaan on monia vaihtoehtoja, 2  ISOVER Teknisten eristeiden tuotevalikoimasta löytyy rat- kaisu kaikkeen eristämiseen teollisuudessa. ISOVER Teknisten eristeiden tuotesarja kattaa laajan kirjon vaativia sovelluksia perinteisesti eristykset ovat perustuneet eristystuotteiden tihey- teen ja paksuuteen. ISOVER Teknisten eristeiden tehokkuusluokitus on viety lämpötila-alueille alkaen –200°C kylmästä aina yli +700°C askeleen pidemmälle kuin perinteisillä ratkaisuilla. ISOVER prosessilämpötiloihin. Tuotteet ovat lisäksi mekaanista kulu- ULTIMATE mineraalivilloilla saavutetaan SFS 3976 – standar- tusta kestäviä. din vaatimusta paremmat arvot. Tämä tarkoittaa käytännössä jopa 35% parempaa eristävyyttä  samalla paksuudella – tai kääntäen 30% ohuempaa eristyspaksuutta samalla lämpö­ häviöllä. ULTIMATE-tuotesarja on suunniteltu erityisesti sovelluk- siin, joissa vaaditaan keveyttä ja korkean lämpötilan kestoa, tai joissa eristykseen käytettävä tila on rajallinen. n   Tutustu ratkaisuihimme osoitteessa: www.isover-technical-insulation.com IEC61850 PROTOKOLLA SAATAVILLA ELLEGON TASASÄHKÖKESKUKSIIN ELLEGO POWERTEC OY valmistaa akustovarmennettuja missa varaajatuotteissamme voidaan käyttää myös kehittä- tasasähkökeskuksia. Perinteinen EVV-varaajamme tunnetaan määmme täysin kotimaista VELA-valvontalaitetta, jonka avulla sähköasemien pitkäikäisenä luotettavana työjuhtana. Uudem- voidaan seurata ja kerätä tietoa laitteiston tilasta ja histo­ riasta. VELA-ohjelmisto tarjoaa useita toimintoja helpottamaan käyttöönottoa, seurantaa ja ylläpitoa sekä paikallisesti, että etävalvottuna. Uudessa VELAn ohjelmistoversiossa on nyt mukana myös tuki IEC 61850 kaukokäyttöprotokollalle, joka mahdollistaa laitteiston tilan, parametrien ja hälytysten seurannan valvo- mosta käsin. Näin asiakkaamme pääsevät suunnittelemaan ylläpidon toimenpiteitä ja laitoskäyntejä entistä joustavam- min ja kustannustehokkaammin. IEC 61850 mukainen laite- määrittely tarjoaa tietoa varaajan toiminnasta, akuston tilasta, lämpötiloista, sekä syöttöverkon ja kuorman häiriöistä. Tarvit­ taessa voimme toimittaa asiakaskohtaisen laitemäärittelyn ver- konkäyttäjän tarpeiden mukaan ja räätälöidä koko tasasähkö- keskuksen. Kehitys jatkuu. Uusien VELA-ohjelmistoversioiden avulla pystymme vastaamaan asiakkaiden tuleviinkin tarpeisiin. Kuuntelemme mielellämme erikoistarpeitasi. n VELA-valvontalaite integroituna Ellegon tasasähkökeskukseen. Lisätietoja: sales@ellego.fi, www.ellego.fi 2  /  2017  enertec 63