enertec 2/2017 - Page 48

NAANTALISSA RAKENNETAAN monipolttoainevoimalai- Rima korkealla jo startissa tosta vahvassa myötätuulessa, kun hanke kääntyy loppusuo- Ennen rakentamista tilaaja pohti hyvin tarkkaan, mitä raken- ralleen. Allianssimalli on poikinut innovaatioita pitkin matkaa nustyömaalta ja sen tuloksista oikeasti odotetaan. Innovaa­ – ja Rakennuslehden Vuoden Työmaa -palkinto tuli vuoden tioita tehtiin jo allianssin kehitysvaiheessa ja ideointia toteutuk- 2016 lopussa. Raadin arvosteluperusteluina olivat hankkee- sessa. Tapani Bastman, Turun Seudun Energiantuotannon toi- seen liittyvien henkilöiden korkea ammattitaito niin rakennut- mitusjohtaja, toteaa että TSE on pyrkinyt siirtämään odotukset tajan, suunnittelijoiden kuin rakentajienkin osalta, hyvä henki itse tekemiseen – ja odotukset ovat täyttyneet. työmaalla, erinomainen työturvallisuuden taso sekä innovointi. Valmista odotetaan syksyllä 2017. Naantalin CHP-voimalaitos tuottaa maksimissaan 235 ”Tavoitteet eivät missään vaiheessa olleet matalia, joten olen siinäkin mielessä erittäin tyytyväinen”, Bastman toteaa. Naantalissa ei myöskään voitu ottaa opiksi muiden tekemi- MW kaukolämpöä Turun talousalueelle ja 150 MW sähköä. sistä vastaavanlaisissa projekteissa, koska kyseessä on ensim- Laitoksen biopolttoaineosuus on käynnistysvaiheessa 40 pro- mäinen teollisuusallianssi Suomessa. Bastman myöntää, että senttia ja tavoitteena on nostaa se myöhemmin 60–70 pro- mallin puitteissa jouduttiin miettimään ”valtavasti asioita”, senttiin.  Voimalaitoksen investointikustannus on 260 miljoo- joita ei ollut muualla tehty. naa euroa. Vahvasti vihertävä voimalaitos toteutetaan rakentamisen Kysymyksiä startissa olikin paljon: Mitä rakentamisesta otetaan allianssimalliin mukaan? Millaista allianssia toteute- osalta allianssimallilla, jossa asiat ratkotaan yhdessä. Tilaaja taan? Miten kaikesta viestitään esimerkiksi päälaitetoimitta- (Turun Seudun Energiantuotanto), suunnittelijat (A-Insinöörit jalle ja varmistetaan, että viestit kulkevat myös toiseen suun- Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy) ja toteuttaja (YIT taan? Rakennus Oy) istuvat ikään kuin samalla puolella pöytää ja hanke on alusta asti ollut yhteinen. Bastman puhuu ”rajapinnoista”, joiden toimivuus piti suun- nitella tarkasti. ”Tunnistimme, että vastaan voi tulla isoja yllä- ” Kustannuksissa uhataan jäädä alle budjetin. 48 enertec   2 /  2017