enertec 2/2017 - Page 25

EUROOPAN UNIONISSA on pitkä perinne erilaisten pääs- töjen mittaamisesta ja vähentämisestä teollisuusympäristössä. Esimerkiksi IED-vaatimukset luovat raamit päästöjen jatkuvatoi- miselle mittaamiselle ja laadunvarmistukselle polttolaitoksissa ja jätteenpolttolaitoksille. EN14181-standardi vuodelta 2014 varmistaa kiin­ teästi asennettujen mittalaitteiden laadun ja kertoo, miten päästömittausjärjestelmä tarkistetaan (QAL2, AST, QAL3). EN14181:ssä on myös määritelty, että mittausjärjestel- män tulee soveltua kyseisiin mittauksiin (QAL1). Päästöjen mittaamisessa on käytettävä EN15267- standardi mukai- sesti serti­fioituja systeemejä (tyypillisesti MCERTS tai TÜV). Mittaus­tekniikoita useita erilaisia mm.  FTIR, GFC, TDLS, DOAS, NDIR, UV ja CLD. Nykyisellään laajin valikoima eri päästömittaus­ komponentteja saadaan FTIR-tekniikalla (Fourier-transform Infrared spectroscopy), joka soveltuu tyypillisten päästökaa- sujen kuten typpioksidi-, rikkidioksidi-, hiilimonoksidi- sekä hiili­dioksidipäästöjen mittaamisen lisäksi mm. ammoniakin, HCl:n, HF:n, N 2 O:n, hiilivetyjen ja savukaasun kosteuden mit- taamiseen. Tällä hetkellä arviolta noin 60% koko maailman päästömittauksista tehdään FTIR:llä, joskin suuriakin eroja esiintyy esimerkiksi eri maiden sekä erityyppisten laitosten välillä. ” Päästöjen kokonaiskuva voi jäädä epäselväksi. Tilanteen tasalla? Myynti-insinööri Jesse Tikka Gasmet Technologies Oy:stä kat- soo, että päästöjen mittaukset on pääpiirteittäin hoidettu Suo- messa erittäin hyvin, eli mittaukset suoritetaan vaatimusten mukaisesti. ”Ainoa huomautettava asia on, että koska vaatimukset rajoittuvat vain tiettyihin kaasuihin, voi päästöjen kokonais- kuva jäädä epäselväksi. Mittaukset keskittyvät vain rajalliseen määrään yhdisteitä, jolloin ymmärrys kokonaiskuvasta ja kai- kista päästöistä voi olla hämärän peitossa”, Tikka pohtii. Gasmetin ratkaisu pulmaan on, että yrityksen FTIR-ratkai- sulla saa tarvittaessa ja haluttaessa mitattua useampia kaa- suja yhtäaikaisesti. ”Kaikki mittaukset voidaan tehdä vain yhdellä analysaattorilla, jolloin ei tarvitse olla useampaa eri laitetta eri kaasujen mittauksiin. FTIR:llä saa siis nopeasti ja helposti kokonaiskuvan päästöistä”, kertoo Tikka. 2  /  2017  enertec 25