enertec 2/2017 - Page 21

SAVUKAASUPÄÄSTÖT SELVITETÄÄN MONENLAISILLA ANALYSAATTOREILLA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN PORVOON KILPILAHDEN jalostamoalueen läheisyyteen toimenpiteisiin. Analysaattorien antamia lukemia seurataan rakennetaan uusi lämpöä ja sähköä tuottava voimalaitos. Se myös laitoksen valvomossa, joka sijaitsee voimalaitos­alueella”, tuottaa energiaa erityisesti Nesteen ja Borealiksen käyttöön. toteaa Karhula. Laitos on tulossa käyttöön vuonna 2018. Rakennuttajana Savukaasupuhdistuksen ja analysaattorien ansiosta voima- on Kilpilahden Voimalaitos Oy. Pääosa voimalaitoksessa käy- laitos täyttää uusimmat ympäristövaatimukset, muun muassa tettävistä raaka-aineista syntyy Kilpilahden jalostamon ja petro- Euroopan Unionin IED-teollisuuspäästödirektiivin vaatimukset. kemian prosessien sivutuotteena. Savukaasumittalaitteiden toimittajana on SICK Oy. Nykyaikaista ja tarkkaa kaasumittaustekniikkaa SICK Oy:n laitokselle toimittamat mittarit ovat kaikki jatkuva­ Voimalaitos täyttää päästövaatimukset Teollisuuden antureihin ja mittalaitteisiin erikoistunut SICK toimii voimalaitostyömaalla yhteistyössä Valmetin kanssa. ”Laitoksessa on kolme eri polttoaineilla toimivaa yksikköä, toimisia. ”Savukaasuista otetaan näyte, joka siirretään kuumaa lin- jaa pitkin analysaattoriin. Näyte pysyy kuumana koko ajan ja siitä mitataan eri savukaasukomponentit. Poistuttuaan analy- joihin kaikkiin SICK toimittaa päästöanalysaattorit”, kertoo saattorista kaasu jäähtyy ja lauhtuu”, Karhula selittää mittaus- SICK Oy:n tuotepäällikkö Kari Karhula. tekniikkaa. Analysaattoreilla mitataan voimalaitoksen savukaasujen ”Savukaasupesuria käyttävissä prosesseissa pölypitoisuus- pölypitoisuuksia sekä rikki-, häkä-, happi-, hiilidioksidi- mittaus toimii niin, että näyte siirretään savukanavan ulkopuo- ja typenoksidipitoisuuksia. Laitteiden anturit sijoitetaan lelle ja kuumennetaan. Kun pölypitoisuus on mitattu, näyte savupiippuihin. palautetaan savukanavaan.” ”Toimitamme myös prosessimittalaitteet savukaasujen puh- ”Mittausperiaatteena on optiseen sirontaan perustuva mit- distusta varten. Kaasupolttoainetta käyttävässä yksikössä on taus. Savukaasuun kohdistetaan kirkas laservalo, joka saa katalyyttinen SCR-typenpoisto, kuten nestemäisiä polttoaineita pölypartikkelit kimaltamaan. Sen jälkeen mitataan valo­ käyttävässä yksikössäkin. Savukaasujen typenpoistoa ohjataan sironnan intensiteetti.” NOx- ja NH 3 -mittauksin.” Savukaasuvirtaukset puolestaan mitataan ultraäänimittauk- ”Nestemäisiä polttoaineita ja asfalteenia käyttävissä yksi- sella, joka Karhulan mukaan on tarkka mittausmenetelmä sekä köissä on myös savukaasupesurit, joilla sekä puhdistetaan savu- pienillä että suurilla virtausnopeuksilla. Virtausmittausten poh- kaasuja että otetaan talteen veden höyrystymislämpö. Mittalait- jalta voidaan laskea pitkän aikavälin kokonaispäästömäärät, teet tutkivat eri kaasukomponenttien määrät ennen savukaasu- jotka raportoidaan viranomaisille. pesureita: rikin ja typen oksidit, CO- ja CO 2 -pitoisuudet sekä hapen, veden ja ammoniakin pitoisuudet”, Karhula selvittää. Päästömittauslaitteilla tutkitaan edellä mainittujen kompo- nenttien lisäksi myös savukaasujen pölypitoisuutta, ­virtausta, Kaasuanalysaattorit asennetaan laitostyömaalla syk- syn 2017 kuluessa. Laitteet on testattu SICKin tehtaalla Überlingissä Etelä-Saksassa. ”SICK Oy:llä ja Valmetilla on ollut jo aiempaakin koke- lämpötilaa ja painetta. Kaasujen mittausta edellytetään musta hyvästä yhteistyöstä. Laitetoimittajaksi meidät valittiin sekä uudessa lainsäädännössä että laitoksen ympäristölupa­ myös laajan tuotevalikoimamme sekä osaavien ammattilais- ehdoissa. temme ansiosta”, Karhula arvioi. ”Mittalaitteiden antamat signaalit johdetaan laitoksen auto- Valmistuttuaan Kilpilahden uusi voimalaitos tuottaa höyryä maatiojärjestelmään, minkä jälkeen lukemille tehdään tarvitta- 450 MW (megawattia) ja sähköä 30 MW. Neste ja Veolia vat redusointilaskelmat – muun muassa happikompensoinnit – omistavat kumpikin voimalayhtiöstä 40 prosenttia ja Borealis ja tiedot siirretään raportointijärjestelmään.” 20 prosenttia. ”Lukemia voidaan tällöin verrata sallittuihin päästöraja- arvoihin. Jos raja-arvot ovat ylittymässä, laitoksella ryhdytään Laitoksen kokonaishinnaksi tulee noin 400 miljoonaa euroa.   n 2  /  2017  enertec 21