enertec 2/2016 - Page 57

PATRIALTA YLLÄPITOA VARAVOIMAKONEILLE TURVATTU, HÄIRIÖTÖN sähkönsyöttö on ensiarvoisen tär- tys­olosuhteet keskuksen laitteista syntyvän hukkalämmön jääh- keää useilla elämänaloilla. Sairaaloissa, datakeskuksissa, dyttämiseen. Tämän vuoksi uusia keskuksia on suunnitteilla jo voimalaitoksissa ja tehtaissa pienistä katkoksista selvitään rakennettujen ja rakenteilla olevien yksiköiden lisäksi. yleensä UPS -laitteistojen akkuvirralla, mutta pitemmissä häi- Patria tarjoaa datakeskuksille huolto- ja ylläpitopalveluita riötilanteissa tarvitaan muutakin varavoimaa. Kevyimmillään laitosten koosta riippumatta. Ammattitaitoinen kenttähuolto- varavoima voidaan tuottaa hyvinkin pienellä dieselaggregaa- henkilöstö varmistaa määräaikaishuoltojen suorittamisen vaa- tilla, esimerkiksi maatiloilla. Suureen sähkönkulutukseen tarvi- timustenmukaisuuden. Palvelua on saatavilla sekä huoltosopi- taan kuitenkin suurempia diesel- tai maakaasukäyttöisiä gene- muspohjaisesti että yksittäistilauksilla. Vasteaika on lyhyt myös raattoreita. mahdollisissa vikatapauksissa. Tämän takaa yli 40 asiakas- Nykyaikaisesta elämänlaadusta aiheutuu myös data­ keskuksille vaatimus jatkuvasta häiriöttömästä toiminnasta. Tavallisen kansalaisen kannalta datayhteyksien katkeaminen palveluun sitoutunutta asiantuntijaa, joista yli puolet toimii tarvittaessa myös kentällä. Huoltotyöt voidaan toimittaa avaimet käteen -kokonais- aiheuttaa mielikuvissa lähes vastaavan haitan, kuin yleisen tur- palveluna tai erikseen sovittavalla työn sisällöllä, jolloin myös vallisuuden kannalta kriittisten sairaaloiden tai ydinvoimalai- asiak­kaan oma huolto-organisaatio voi osallistua työn suori- tosten hätädieselien toimintavarmuus. tukseen omalla panoksellaan. Patria Aviation Oy:n Dieselmoottoritoiminnot on tuottanut Patria on MTU -moottorien Authorized Service Dealer Suo- suuritehoisten ja nopeakäyntisten dieselmoottoreiden huolto- ja messa, mutta pitkä kokemus kymmenistä eri moottorimerkeistä korjauspalveluita jo yli 50 vuotta. Alkuaikoina ohjelmassa oli takaa laadukkaan palvelun kaiken merkkisille varavoimayksi- merivoimien ja rajavartiolaitoksen alusten moottori- ja propul- köille. Palvelu ei rajoitu vain kotimaahan, koska kielitaitoinen siojärjestelmien huoltotyöt, mutta jo neljännesvuosisadan ajan huoltohenkilöstömme ei vierasta ulkomaisiakaan kohteita. korjaamolla on tarjottu myös hätädieselien huolto- ja peruskor- Työn suorittamisen jälkeen asiakkaalle toimitettava huol- jauspalveluita. Nykyiseen asiakaskuntaan kuuluu kotimaisten todokumentaatio on Patrialle itsestäänselvyys. Olipa sitten lisäksi myös ruotsalaisia, ranskalaisia ja sveitsiläisiä voimalai- kyseessä yhden sivun vakioitu huoltoraportti tai kolmen mapil- toksia. lisen ja yli tuhannen sivun tuhti dokumenttipaketti. n Suomen maantieteellinen sijainti ja sen seurauksena kohtalaisen viileä ilmanala tarjoaa datakeskuksille edulliset jäähdy­ Lisätietoja: www.patria.fi AMEC FOSTER WHEELER ENERGIA OY TOIMITTAA BIOPÖLYLAITOKSEN SEINÄJOEN ENERGIA OY:LLE AMEC FOSTER WHEELER ENERGIA OY toimittaa Seinäjoen Energian Hanneksenrinteen lämpölaitoksen polttoainemuutoksen, jossa siirrytään öljyn käyttämisestä biopolttoaineisiin. Biopolttoaineille muutettava laitos toimii vara- ja huipputeholaitoksena polttoaineinaan puupelletti, murskattu puubriketti, kuori- ja metsähake, pelletit, kuivattu metsähake, ruohovartisista kasveista valmistetut pelletit, turvepelletti sekä varapoltto­ aineena kivihiili. Laitoksen kaukolämmön tuotantokapasiteetti on 120 megawattia ja se vähentää öljyn käyttöä Hanneksenrinteellä sekä muissa Seinäjoen Energian lämpölaitoksissa. Laitoksen asennukset alkavat keväällä 2016 ja laitos luo- avaimet käteen -periaatteella. Toimitukseen sisältyy uusi 90 megawatin pellettipölykattila apulaitteineen, nykyisen öljykattilan muutos 30 megawatin puupölypolttoteholle, polttoaineen vutetaan asiakkaalle kaupalliseen käyttöön joulukuussa 2016. varastosiilot ja käsittelylaitteet, savukaasujen puhdistuslaitteis- Laitos täyttää uuden ympäristöluvan mukaiset päästövaatimuk- tot, savupiippu, kattilarakennuksen muutostyöt sekä laitoksen set. Seinäjoen Energian hankkeen kokonaiskustannus on noin sähköistys, instrumentointi ja automaatio asennettuna ja käyt- 20 miljoonaa euroa. töönotettuna. ”Seinäjoelle toimitettava laitos on malliesimerkki Amec ”Toteutettava investointi lisää merkittävästi uusiutuvien ­Foster Wheelerin laaja-alaisesta osaamisesta energiantuotanto- energialähteiden osuutta Seinäjoen Energian lämmöntuotan- hankkeissa. Olemme ylpeitä tästä hankkeesta ja siitä, että sillä nossa. Laitoksen hankinnassa painotimme laitoksen mukau- edistetään uusiutuvan energian käyttöä”, toteaa Varkauden tumista myös tulevaisuuden muuttuviin olosuhteisiin esimer- yksikön paikallisjohtaja Jari Nokelainen. kiksi laajan polttoainevali