enertec 2/2016 - Page 36

KUVA: GASMET EUROPE OY Gasmet Oy:n vientipäällikkö Antti Heikkilä käyttämässä kannettavaa savukaasuanalysaattoria. Raakakaasumittauksissa kaasussa voi olla paljon hiukkasia, joten sondit on mitoitettava tavallista suuremmille pöly­ pitoisuuksille. Heikkilän mukaan savukaasuanalysaattorit kestävät käyttöä tyypillisesti noin kymmenen vuotta, jos ne huolletaan säännöllisesti. ”Vuosikymmenen käytön jälkeen laitteistot kannattaa todennäköisesti uusia, koska korjaaminen on siinä vaiheessa suhteellisen kallista.” ” Savukaasu­ analysaattorit kestävät käyttöä tyypillisesti noin kymmenen vuotta. Elohopeapitoisuus mukaan mittauksiin Antti Heikkilä on itse mukana standardisointikomitea CEN:n (Comité Européen de Normalisation) neljässä työryhmässä, ”Hiilivoimaloiden osalta tämä tulee todennäköisesti riip- joissa kehitetään savukaasumittausten tekniikkaa ja laadunvar- pumaan käytettävän kivihiilen alkuperästä, koska sen eloho- mistusta. peapitoisuudessa on vaihtelua. Tästä syystä muun muassa ”Nykyiset vaatimukset edellyttävät, että savukaasujen mit- USA:ssa ja Aasiassa on oltu asiassa aktiivisia. Myös muihin tauslaitteistot ovat sertifioituja ja EN15267-standardin mukai- laitoksiin voi tulla elohopean jatkuvatoimisen mittauksen vaa- sia”, Heikkilä mainitsee. timuksia.” Valmisteilla oleva standardi EN15267-4 tuo tiukkoja laa- ”Saksassa mitataan jo nyt savukaasujen elohopeapitoi- tuvaatimuksia myös laitosten vertailumittauksia suorittavien suuksia kaikissa jätevoimalaitoksissa. Ensi vaiheessa mittauk- hyväksyttyjen laboratorioiden käyttämille instrumenteille. set varmaankin tulevat jatkuvatoimisiksi jätteenpoltto- ja seka- Tulevaisuudessa myös elohopeapitoisuuksia luultavasti joudutaan mittaamaan savukaasupäästöistä jatkuvatoimisesti. 34 enertec  2/ 2016 polttolaitoksissa, kun tähän mennessä laitoksilla on tehty pääasiassa kertamittauksia”, Heikkilä arvioi. n