enertec 2/2016 - Page 34

Säädösten mukaan savukaasujen haitta-ainepitoisuuksia on mitattava aktiivisesti ja laaja-alaisesti erityisesti silloin, kun laitoksella poltetaan yhdyskuntajätettä tai muita jätteeksi luokiteltuja materiaaleja. vettä hiukkassuodatuksen jälkeen. Tällöin kaasumittauksessa IED:n mukaan jätepolttoaineita käyttävien polttolaitosten on käytettävä näytettä ottavaa analysaattoria”, sanoo Heik- savukaasuista on mitattava jatkuvatoimisesti muun muassa kilä. häkä-, typpioksidi-, rikkidioksidi-, vetykloridi-, vetyfluoridi- ja Polttokaasuista otetaan siis näyte, joka analysoidaan savukanavan ulkopuolella. ”Jos taas savukaasupuhdistukseen käytetään kuivapesuria, mittaukset pystytään tekemään savukanavan läpi mittaavalla TOC-pitoisuudet. Myös jätekaasutuslaitokset määritetään jätteenpolttolaitoksiksi, jos tuotekaasu käytetään polttoaineena samassa laitoksessa. järjestelmällä.” Polttolaitoksen ympäristöluvassa mainitaan, minkä yhdis- Laitteet kestävät kovaakin käyttöä teiden mittaukset on tehtävä jatkuvatoimisella mittauksella ja Yleensä savukaasuista mitataan myös hiilidioksidipitoisuus, mihin riittää määräajoin suoritettava kertamittaus. Savukaasu- vaikka sille ei ole määrätty raja-arvoa ympäristöluvassa. Myös jen märkäpesureita käytetään enimmäkseen jätteenpoltto- ja kaasujen vesi-, ammoniakki- ja ilokaasupitoisuus voidaan sekapolttolaitoksissa, joiden polttokaasuissa saattaa olla vetyk- mitata. loridia tai vetyfluoridia. Suomessa toimivien polttolaitosten ympäristölupiin vaikuttaa Euroopan Unionin niin sanottu teollisuuspäästödirektiivi ”Hiilidioksidi mitataan usein apusuureena, koska sillä on merkitystä päästökaupassa”, Heikkilä kertoo. ”Kuumaakin savukaasua voidaan useimmiten mitata ilman (IED = Industrial Emissions Directive), jolla säädellään polt- lauhdutinta, koska mittaukseen otettavat kaasumäärät ovat tolaitosten ja muiden teollisuuslaitosten ympäristöpäästöjä. pieniä, ehkä 5–10 litraa minuutissa. Silloin kaasu jäähtyy mit- Direktiivi tuli voimaan vuoden 2016 alussa. taussondissa.” 32 enertec  2/ 2016