enertec 2/2016 - Page 33

SÄÄDÖSTEN MUKAAN savukaasujen haitta-ainepitoisuuk- muun muassa vetykloridin, vetyfluoridin ja palamattomien sia on mitattava aktiivisesti ja laaja-alaisesti erityisesti silloin, orgaanisten yhdisteiden (TOC) pitoisuudet savukaasuissa. kun laitoksella poltetaan yhdyskuntajätettä tai muita jätteeksi luokiteltuja materiaaleja. ”Tällaisten polttolaitosten savukaasumittauksissa on syytä käyttää FTIR-mittaustekniikkaa, koska mitattavia kaasuja on ”Ellei laitoksella polteta kierrätyspolttoaineita, mitattavia kaasuja on vähemmän. Silloin savukaasumittauksessa voidaan käyttää yksikomponenttianalysaattoreita, jotka asennetaan usein suoraan savupiippuun.” paljon”, Gasmet Oy:n vientipäällikkö Antti Heikkilä toteaa. FTIR tarkoittaa Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopiaa (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Jätteenpolttolaitoksilla ja jätettä muun polttoaineen seassa polttavilla laitoksilla on nykymääräysten mukaan mitattava IED-direktiivi on jo voimassa Savukaasujen puhdistustekniikka vaikuttaa osaltaan kaasumittaustekniikan valintaan. ”Jos laitoksella on märkäpesuri, savukaasuun ruiskutetaan 2 / 2016  enertec 31