enertec 2/2016 - Page 28

KUVA: OY TEBOIL AB Päästörajoitusten tuloon on reagoitu markkinoilla ennakoivasti: esimerkiksi Teboil lanseerasi jo vuonna 2013 raskaan polttoöljyn, jonka rikkipitoisuus on alle 0.5 %. Kuvassa Teboilin Haminan polttoaineterminaali ja etualalla voiteluainetehdas. Raskaan polttoöljyn käyttöä energiantuotannossa ajetaan Suomessa alas parin vuoden sisällä. Vuonna 2013 voimaan tullut PIPO-asetus tarkoittaa käytännössä, että nykyiset alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset joutuvat vuoden 2017 loppuun mennessä siirtymään raskaasta polttoöljystä vähäpäästöisempiin polttoainevaihtoehtoihin. Tällaisia laitoksia on Suomen ympäristökeskuksen tekemän kyselyn perusteella noin 650. PIPO-ASETUKSEN MUKAAN olemassa olevien energian- 30.6.2020 saakka. Tämän jälkeen raja rikkipäästöille on tuotantolaitosten toiminta on muutettava tiukentuneiden pääs- enintään 350 mg SO2/m3. Tuotteessa ei saa olla rikkiä yli törajojen mukaiseksi vuoden 2017 loppuun mennessä tai jo 0.2  %. aiemmin, jos laitoksen ympäristölupa tulee tarkistettavaksi. Tämä koskee polttoaineteholtaan 5–50 MW:n laitoksia sekä Helpotuksia pienille laitoksille samalla laitosalueella sijaitsevia 1–5-MW:n yksiköitä, joiden Polttolaitokset (50–300 MW), jotka käyvät alle 17 500 tuntia yhteenlaskettu teho on yli 5 MW tai toiminta muuten ympä- vuodessa tai laitokset, jotka käyvät alle 1 500 tuntia vuodessa ristöluvan varaista. Uusia, rakennettavia laitoksia päästöra- viiden vuoden keskiarvolla, voivat polttaa raskasta polttoöljyä, jat velvoittavat jo nyt. jonka rikkipitoisuus on alle 0.5 %. Polttolaitokset, jotka ovat PIPO-asetuksen seurauksena rikkipitoisuuksista tulee koh- kooltaan 1–50 MW, ja tuottavat energiaa huippukuormien talonkysymys monessa energiantuotantolaitoksessa. Alle tasaamiseen alle 1 500 tuntia vuodessa viiden vuoden keski- 1.0 % rikkiä sisältävää raskasta polttoöljyä voidaan polt- arvolla, voivat käyttää enintään 0.5 % rikkiä sisältävää ras- taa 31.12.2017 saakka vanhoissa laitoksissa ja laitoksissa, kasta polttoöljyä toistaiseksi rajoittamattoman ajan. joiden elinkaaren käyntimäärä on enintään 17  500 tun- Päästörajoitusten tuloon on reagoitu markkinoilla enna- tia aina 31.12.2023 saakka. Vanhoissa laitoksissa (kool- koivasti: esimerkiksi Teboil lanseerasi jo vuonna 2013 ras- taan 50– 300 MW) on mahdollista käyttää alle 0.5 % rik- kaan polttoöljyn, jonka rikkipitoisuus on alle 0.5 %. Kysei- kiä sisältävää raskasta polttoöljyä 31.12.2017 jälkeen aina nen polttoöljy on jakelussa Haminan, Porin ja Oulun termi- 26 enertec  2/ 2016